Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / проф. д-р Петър Делев - стара история

   

Приемно време:

Четвъртък 13.00-14.00 в каб. 38

 

Телефон: (02) 9308/ 354

E-mail: pdelev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

https://uni-sofia.academia.edu/PeterDelev

Peter Delev

 

Биографични данни:

 • Завършил 114 гимназия с преподаване на английски език в София през 1970 г.
 • Завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност история, профил археология, втора специалност английски език през 1977 г.
 • Уредник в отдел “Археология” на Националния исторически музей (1977-1979 г.)
 • Асистент по стара история в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1979-1983 г.)
 • Старши асистент (1983-1987 г.)
 • Доктор (Кандидат на историческите науки) с дисертация на тема “Раннотракийски погребални обичаи и вярвания”, 1987 г.
 • Главен асистент (1987-1993 г.)
 • Доцент по стара история в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 1993 г.), хабилитационен труд “Лизимах” (София, 2004 г.)
 • Професор по стара история в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 2014 г.), хабилитационен труд “История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр.” (София, 2014 г.)

Административни длъжности:

 • Заместник декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1995-1999 г.)
 • Декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1999-2003 г.)
 • Ръководител на Катедрата по стара история, тракология и средновековна история към Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 2007-2015 г.)
 • Заместник председател на Общото събрание на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (2007-2011 г.)
 • Председател на Общото събрание на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (2011-2015 г.)

Научни интереси:

 • Стара история, тракология, археология

Учебни дисциплини, преподавани в Софийския университет:

 • История на стария свят
 • История на древна Гърция
 • История на древния Рим
 • Проблеми на историята на елинистическия свят
 • Проблеми на историята на древна Тракия
 • Извори за античната история
 • Тракийските племена
 • Древна Тракия през елинистическата епоха
 • Минойският Крит и Микенска Гърция
 • Гръцката колонизация
 • История на древна Македония

Чужди езици:

 • английски, френски, руски, немски, старогръцки, латински

Археологически опит:

 • ръководство и участие в разкопки на археологически обекти (Копривлен, Кабиле, Исперихово, Свещари, Малко Търново, Симеоновград, Харманли и др.)
 • теренни археологически експедиции

Музеен опит:

 • двугодишен стаж като уредник в Националния Исторически Музей
 • главен уредник на изложба на тракийски съкровища в Япония през 2008 г.

Избрани публикации:

Монографии и студии:

 1. Мегалитите в Тракия, ч. 2, Тракия Понтика (Тракийски паметници, т. 3). София, 1982 (в съавторство с Ал. Фол, Ив. Венедиков и др. Авторски текст на П. Делев представляват главите “Сакар планина и Източни Родопи”, “Източна Стара планина”, “Проблеми на тракийските мегалитни паметници” и раздел “Мегалитни паметници” на главата “Странджа планина”, с. 173-348 и 391-427).
 2. Археологически и епиграфски паметници. – В: Странджа. Древност и съвремие, София, 1990, 139-264.
 3. Лизимах. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2004 (= Университетска библиотека, № 435).
 4. Древният свят и Тракия. –В: Българска национална история. Том 1. Българските земи през древността. Абагар, Велико Търново, 2011, 511-906.
 5. История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2014.

Статии:

 1. Епитафията на Хреста и светилището на Зевс-Дионис в Малко Търново. – Археология, 1983, кн. 3, 1-11.
 2. Les Odryses et les Kikones. Problèmes de géographie historique. – Pulpudeva, 4, 1983, 220-226.
 3. Megalithic Thracian Tombs in South-Eastern Bulgaria. – Anatolica, 11, 1984, 17-45.
 4. Two Tholos Tombs at Malko Tirnovo. – Thracia Pontica, 2, 1985, 74-84.
 5. Тракийският град при Свещари – една възможност за историческа идентификация. – Terra Antiqua Balcanica, Acta IV, 1990, 97-109.
 6. Филип II и залезът на “голямото” Одриско царство в Тракия. – Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Трудове на катедрите по история и богословие 1, 1997, 7-40.
 7. Proto-Hellenistic and Early Hellenistic Phenomena in Ancient Thrace. – In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations (Proceedings of the 7th International Congress of Thracology, Constanta – Mangalia – Tulcea 20-26 May 1996), II, Bucharest, 1998, 376-384.
 8. Lysimachus, the Getae, and Archaeology. – The Classical Quarterly 50/2, 2000, 384-401.
 9. Плиний Стари (N. H. 4. 40) и тракийските племена в района на средна Места. – В: Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. София, 2002, 273-281.
 10. Копривлен и културната общност на Югозападна Тракия през VІІ – V в. пр. Хр. – ИНМБ 4, 2002 (= Studia in honorem Ivani Karayotov), 80-97 (съавтор).
 11. Надгробни могили в землището на с. Исперихово, Пазарджишко. – Rhodopica 2002, 1-2, 123-138 (съавтор).
 12. Районът на Средна Места в древността. – В: Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002, 13-28.
 13. Към историческата характеристика на селището при Копривлен. – В: Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002, 296-298.
 14. По някои проблеми от историята на агрианите. – Известия на Историческия музей Кюстендил 7, 2003, 8-12.
 15. From Corupedion towards Pydna: Thrace in the Third Century. – Thracia 15, 2003 (In Honour of Alexander Fol’s 70th Anniversary), 107-120.
 16. Stratifying Herodotus: Local Tribes between the Lower Axios and the Nestos. – Thracia 16, 2005, 105-121.
 17. Зайчи връх в елинистическата укрепителна система на Кабиле. – В: Поселищен живот в Тракия 4, Ямбол, 2006, 97-104.
 18. The Edonians. – Thracia 17 (In honorem annorum LX Cirili Yordanov), 2007, 85-106.
 19. Philip and the Getae. – Jubilaeus 6, К. и Х. Шкорпил, София, 2007, 116-123.
 20. Tribes, Poleis and Imperial Aggression in the Lower Strymon Area in the 5th c. BC – The Evidence of Herodotus. – Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Athens, 2007, 110-119.
 21. Надгробните могили при Симеоновград, Одриското царство и тракийските племена в долината на Хеброс. – В: Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2005 г. Велико Търново, 2008, 211-232.
 22. Once More on the Thracian Strategies of Claudius Ptolemy. – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, 2009, 245-253.
 23. Някои проблеми на етнонимията в Централна и Югоизточна Тракия. – В: Югоизточна България през II-I хилядолетие пр. Хр. Варна, 2010, 96-111.
 24. Тракийското племе на одомантите. – В: Мediaevalia. Специално издание. Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров (1946-1998). София, 2011, 171-191.
 25. Отново за керамиката с рисувана геометрична украса от Югозападна България. – Археология 52, 2011, кн. 2, 17-24 (съавтор, с А. Божкова).
 26. Тракийските беси. The Thracian Bessi. – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, т. 100, 2012, 6-65 (паралелен текст на български и английски език).
 27. За тегловните стандарти на тежките сребърни монети на дероните. – In: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико Търново, 2012, 61-72.
 28. Getae. – In: R. S. Bagnall et all. (eds.). The Encyclopaedia of Ancient History. Blackwell, 1912, 2911-2912.
 29. Archaic Pottery with Painted Geometric Decoration from South-Western Bulgaria. – In: Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΗΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΤΟΥ (700-480 π.Χ.). Θεσσαλονίκη, 2012, 69-78 (co-author with A. Bozkova).
 30. The burning of the temple at Delphi, the Roman governor L. Scipio and the rout of the Scordisci. – In: A. Rufin-Solas (ed.). Armées grecques et romaines dans le nord des Balkans. Conflicts et integration des communautés guerrières. Gdansk – Torun 2013 (= Akanthina 7), 91-103.
 31. За дентелетите и стратегия Дентелетика. – В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013, 367-377.
 32. Thrace from the Assassination of Kotys I to Koroupedion (360-281 bce). – In: J. Valeva, E. Nankov, D. Graninger (eds.). A Companion to Ancient Thrace, Wiley Blackwell, 2015, 48-58.
 33. From Koroupedion to the Beginning of the Third Mithridatic War (281-73 bce). – In: A Companion to Ancient Thrace, Wiley Blackwell, 2015, 59-74.

Учебници и помагала:

 1. История на древните общества, София, 1992 (в съавторство с П. Барсело и М. Тачева. Авторски текст на П. Делев представлява раздел I: Древноизточни общества, с. 13-88).
 2. История на България за 11 клас. Издателство Отворено общество, София, 1996 (съавтор).
 3. История на България за 11 клас. Книга за учителя. Издателство Отворено общество, София, 1996 (съавтор).
 4. Религията на древна Елада. – В: История на религиите. Университетски курс лекции, София, 1999, 115-142.
 5. История на България от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. София, Планета 3, 2001 (съавтор).
 6. История на древния свят. Учебник за 7 клас. София, Планета 3, 2003.

Енциклопедични и биографични статии:

 1. 14 статии в: “Кратка енциклопедия Тракийска древност”, София, 1993.
 2. Професор Гаврил Кацаров. – В: Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том І. София, 2001, vii-xv.
 3. Професор Велизар Велков. – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, 2009, 9-14.
 4. 56 статии в “Енциклопедичен справочник Малко Търново/ Странджа”, София, 2009.

Съставителство и редакция:

 1. Подбрани извори по история на стария свят, Благоевград, 1989 (съставител, с М. Тачева).
 2. Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том І. София, 2001 (съставител, с Т. Попнеделев).
 3. Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002. Същото на английски език: Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, 2002 (редактор, с А. Божкова).
 4. Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том ІІ. София, 2004 (съставител).