Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Петя Георгиева - праистория

   

 

Приемно време:
четвъртък 15.00-17.00 в каб. 31

 

Телефон: (02) 9308/ 572

E-mail: pggeorgiev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

 

Биографични данни:

 • 1982 — завършено висше образовение със защита на дипломна работа „Ямната култура в България“, научен ръководите н. с., к.и.н. Иван Панайотов в ИФ, СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1983–1986 — аспирантура/докторантура по праистория в катедра „Археология“ под ръководството на проф. дин Хенриета Тодорова
 • 1986–1987 — защитена дисертация на тема „Етнокултурни промени през преходния период от енеолита към бронзовата епоха по материали от Северна България“ за научна степен кандидат на историческите науките/доктор
 • 1987 — асистент в катедра „Археология“
 • 1988 — ст.асистент в катедра „Археология“
 • 1991 — гл. асистент в катедра „Археология“
 • 2009 — доцент
Административни длъжности:
 • 2015 — ръководител на катедра „Археология“
Проекти:
 • Проекти, свързани с изследвания на енеолита и прехода към бронзовата епоха — V–IV хил. пр. Хр., в това число свързани с обучението на студенти и докторанти.
 • От 1991 г. ръководи дългосрочно проучване на археологически обект Козарева могила — селище и некропол, където се провеждат и практиките по праистория на студентите от специалност археология.
 • Организирана самостоятелна изложба на находки от обект Козарева могила на тема „Раждането на занаятите“ в Бургас — културен център „Морско казино“ и в археологическия музей във Варна през 2014 г.
Научни интереси:

праистория; енеолит; периода V–IV хил. пр. Хр.; технология на керамичното производство, изследване на керамиката като извор за релативната хронология, културното определяне и социално-икономическата структура; погребални обреди; антропоморфна пластика.

 

Избрани публикации:

Книги:

 1. Георгиева П. Керамиката на култура Криводол-Сълкуца., Университетско издателство Св. Климент Охридски, София, 2012.
 2. P. Georgieva (ed.)The Fourth Millennium BC, Sofia,1993,109-115.

Статии:

 1. Georgieva P. / V. Russeva. Human Skull Artifacts—Roundels and a Skull Cap Fragment from Kozareva Mogila, a Late Eneolithic Site. - Archaeologia Bulgarica, 20.2 (2016).
 2. Georgieva P. Opportunities for Tracing Influences of the Balkans on Anatolia during the End of the Fifth and the Beginning of the Fourth Millennium BC. - Бе-СА , Българско е-Списание за Археология , vol. 4 (2014), http://be-ja.org , 217–236
 3. Георгиева П. Костени антропоморфни фигурки от Козарева могила . - Годишник на националния археологически музей, 12, 2014, 225-232.
 4. Георгиева П., Р. Костов. Геоархеологични и археоминералогични изследвания на обекта “Козарева могила” – селище и некропол, Бургаско. Геология и минерални ресурси, 2014, 5, 17-23.
 5. Georgieva P. A Newly Discovered Necropolis in the Southern Part of the West Black Sea Coast ‐ Issues of Cultural Interpretation. - Ponjica, XLV, Constanța, 2012, 395-404.
 6. Георгиева П. Керамична работилница от Козарева могила - възможности за интерпретация. - В: Studia Arhaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V. , Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, Sofia, 2010, 25-39
 7. Georgieva Р. On the Late Stages of the Krivodol-Salcuta Culture.- In: Stefanovich, M., H. Todorova, G. Ivanov (ed.) The Struma/Strimon river valley in prehistory, Sofia 2007.
 8. Георгиева П., И. Симеонов. За керамиката от неолита на Тракия. ГСУ "Св. Кл. Охридски", ИФ, Специалност Археология, Том 3, София, 2006, 7-94.
 9. Georgieva, P.; Milanov, P. Eneolithic Clay Rattles from Bulgaria - Ways of Interpretation - Archaeologia Bulgarica, 9.3 (2005) 13-22.
 10. Георгиева, П. За зооморфните скиптри и последните етапи на късноенеолитните култури Варна, Коджадермен-Гумелница-Караново VI и Криводол-Сълкуца. - Studia Arhaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmil Getov, Sofia, 2005, 144-167.
 11. Георгиева, П. За края на енеолита в Западното Черноморие. Добруджа 21, 2003 (2004), 214-238.
 12. Геoргиева, П. Методика за описване на керамични съдове за компютърна обработка.ГСУ "Св. Кл. Охридски", Специалност Археология, Том 1, 1994.Studia Archaeologica, Supl. I, Sofia, 2003, 505-511.
 13. Георгиева, П., И. Симеонов. За керамиката от неолита на Тракия.- ГСУ, ИФ, Том 3, 2002, 7-94.
 14. Georgieva, P. Early Eneolithic Pottery from a Burnt Dwelling - Kozareva Mogila, a Tell near Kableskovo.-in M. Stefanovich, H. Todorova, H. Hauptmann (ed.) James Harvey Gaul - in Memoriam, Sofia, 1998,153-160.
 15. Georgieva, P. A Fortified Settlement from the Early Bronze Age in Thrace.- in: Chr.G. Doumas - V. La Rosa (ed.), Poliochni e l’antika eta del bronzo nell’Egeo settentrionale , Atene, 1997, 311-328.
 16. Georgieva, P. The Settlement at Galatin-Cukata.-Simp. Settlement patterns, Verona-Lazise 1992 (1995), Mem. Museo Civ. St. Nat. Verona, Sez. Scienze Uomo, 4, pp. 87-92.
 17. Георгиева, П. Селищната погила Калето при с. Рупките, Чирпанско. - ГСУ „Св. Кл. Охридски”, ИФ, Специалност археология., том1 (1994), 2005, 7-50.
 18. Георгиева, П. Проучвания на селище от преходния период от енеолита към бронзовата епоха при с. Ребърково, Врачанско. Археология ХХХVI, 1994, 1, 9-26.
 19. Georgieva, Р. Galatin culture. - in P. Georgieva (ed.)The Fourth Milleniiium BC, Sofia,1993,109-115.
 20. Todorova, H., P. Georgieva. Der Ethnokulturelle inhalt des Ubergangs vom Aneolithikum zur Fruhbronzezeit Bulgariens.- Pulpudeva 6 (Semaines philippopolitaines de la culture thrace, Plovdiv, 10-22 octobre 1986), 1993, 165-177.
 21. П. Георгиева. Праисторическото селище при с. Негованци, Радомирско. ГСУ “Св. Кл. Охридски”, ИФ 86, 1993, 5-25.
 22. Георгиева, П. Этнокультурные изменения в переходном периоде от энеолита к бронзовой епохе в Нижнедунайском районе. – Studia Praehistorica 11–12, 1992, 339–346.
 23. Георгиева, П. Надгробна могила край гр. Шабла (проблеми на хронологията и културната принадлежност). -Археология, XXXIII, 2, 1991, 1-10.
 24. Georgieva, Р. Periodization of the Krivodol-Salcuta-Bubdnj Culture. in: Srejovic D. and Tasic N. (ed.), Vinca and its World. , Belgrade, 1990,167-173.
 25. Georgieva, P. Ethnocultural dnd social-economic Changes during the Transitional Perifd from Eneolithic to Bronze Age in the Region of the Lower Danube. Godisnjak, kniga XXVIII, Centar za Balkanoloska Ispitivanja, Knjiga 26, Saraevo, 1990, 239-245.
 26. Георгиева, П. Произхождение и культурная принадлежность ранних курган в районе Нижнего Дуная и Фракии. Sixtem congres international d’etudes du Sud-Est Europeen. Resumes des communications, Sofia 1989, 10-11.
 27. Georgieva, P. Die prahistorisihe Siedlung in der Gegend Cukata beim Dorf Galatin. – Studia Praehistorica, 9, 1988. 111-146.
 28. Георгиева, П. Материали от преходния период между каменно-медната и бронзовата епоха от Северна България (проблеми на проучванията). Археология 1, 1987, 1-15.