Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 3.9. Туризъм / Специалност Туризъм / Управление на туристически дестинации

   
  • Магистърска програма: Управление на туристически дестинации (за специалисти)

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна

Ръководител: проф. д-р Васил Маринов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 258
тел.: 02 9308 260

 

Квалификационна характеристика

Учебен план

Програми

 

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по туризъм – управление на туристическите дестинации се извършва при следните условия: след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по туризъм, със срок на обучение два семестъра и с придобиване на 60 кредита . Средният успех от бакалавърската диплома да не е по-нисък от добър (3,50).

Условията и редът за приемането на студенти се определят в правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Приемът на студенти за места, субсидирани от държавата, се извършва с писмен конкурсен изпит по предварително обявена тематична конкурсна програма .

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по туризъм, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3,50).

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по туризъм е задълбочаване, разширяване и специализиране на знанията по туризъм с оглед на тяхното приложение в управлението на туристически дестинации. В рамките на това обучение специално внимание се отделя на развитието у студентите на интегрален подход към туризма, на способностите за логично, критично и конструктивно мислене и взимане на самостоятелни решения, както и за осъществяване на проучвателни дейности.

Аудиторното обучение и една учебна практика се организират в два семестъра. Учебният план включва 5 задължителни дисциплини, осигуряващи 25 кредита и 5 избираеми дисциплини, осигуряващи 15 кредита.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на 5 дни практика, носеща 5 кредита, по време на която студентите изучават конкретни примери за туристическо развитие и различни типове туристически дестинации в България.

Обучението завършва със защита на дипломна работа, носеща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове, определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител.

Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.