Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мая Фадеева Колева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Анализ на мрежи на влияние: личностите в медийното отразяване на глобални проблеми (2013 и 2017 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Международна журналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Мария Нейкова

Председател на научното жури: доц. д-р Бисер Златанов

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Илиана Павлова

доц. д-р Бисер Златанов

Становища:

проф. д-р Маргарита Пешева

проф. д-р Мария Нейкова

проф. д-р Александър Рангелов