Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Цветанов Цветков, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Формиране на групова идентичност чрез лайфстайла като медиен разказ. Ролята на сп. “Егоист” в българската лайфстайл-преса” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Лайфстайл преса), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. Георги Лозанов

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Веселина Вълканова

доц. д-р Светла Цанкова

Становища:

проф. дфн Георги Фотев

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. Георги Лозанов