Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Бистра Петрова Величкова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: Факт и фикция в мемоарния разказ след 1990 г.за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медиен разказ), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. дсн Снежана Попова

Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Тотка Монова

проф. дфн Елка Добрева

Становища:

проф. дсн Снежана Попова

проф. д-р Минка Златева

доц. д-р Светла Цанкова