Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Социална работа с бежанци и мигранти - задочно обучение

   

Магистърската програма се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България - виж видео

 

Българско национално радио - разговор с проф. дпн С. Чавдарова-Костова, ръководител на програмата, и студент-магистрант Нина Шишева - интервю

Срок на обучение:

 • 2 семестъра (специалисти);
 • 3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: задочна

Прием: от зимен семестър; държавна субсидия, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

тел.: 02/9308 526

e-mail: s.chavdarovakostova@fp.uni-sofia.bg

 

Програмата се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България.

Магистърската програма Социална работа с бежанци и мигранти е предназначена за специалисти, които работят или желаят да работят в сферата на социалната работа с бежанци и мигранти, в нейните процесуални и съдържателни измерения – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти в различните сфери на социалната работа с бежанци и мигранти чрез:

 • Получаване на специализирана теоретична подготовка в областта на социалната работа с бежанци и мигранти в различните ѝ измерения и институционални форми;
 • Формиране на умения и нагласи за работа с различни категории клиенти на социалната работа с бежанци и мигранти;
 • Осигуряване на методическа подготовка за изпълнение на основните помагащи дейности в практиката с чужденци, търсещи убежище и бежанци;
 • Формиране на знания и умения за осъществяване на дейности, насочени към оптимална социална интеграция на бежанците и мигрантите.

 

В рамките на обучението се придобиват знания и умения, необходими за успешна професионална дейност чрез общо теоретична, специална и практическа подготовка:

 • знания за спецификата на социалната работа с конкретни групи бежанци и мигранти като клиенти на социални услуги – деца и възрастни, със заболявания, с увреждания, със специални образователни потребности;
 • знания за институциите, ангажирани със социална закрила, социално подпомагане, социална интеграция на бежанци и мигранти;
 • знания за подходи и методи на социална работа с бежанци и мигранти;
 • умения за водене на интервю; изработване на оценка на интеграционните потребности и интеграционен план;
 • знания и умения за предоставяне на подкрепа чрез работа в група и др.

 

В отговор на актуалните потребности от специалисти в областта на социална работа с бежанци и мигранти в сферата на социалните дейности в България магистърската програма e насочена към професионална реализация и кариерно развитие в областта на следните компетенции: информационно-познавателна, диагностична, комуникационна, методическа, посредническа, организационна, изследователска.

Завършилите програмата могат да се реализират професионално като социални работници в:

 • териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците
 • системата за социално подпомагане
 • отдел „Закрила на детето“
 • неправителствени организации, осигуряващи социални услуги за бежанци и мигранти
 • социални услуги, предоставящи условия за отглеждане и възпитание на деца
 • социални услуги за хора с увреждания
 • социални услуги за възрастни хора и др.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки.

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

1) За кандидати за места, субсидирани от държавата с продължителност на обучението – 2 сем. (задочно обучение)

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност „Социални дейности“ и сродни на нея.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Мн. добър 4,50.
 • Устен конкурсен изпит по приложена програма.

 

Кандидат-магистрите, положили успешно изпит, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

Програма

 1. Социалната работа в контекста на съвременните миграционни процеси – необходимост, примери в български и световен контекст
 2. Социална работа по случай с бежанци/мигранти – необходимост, примери за възможностите на осъществяването й
 3. Социална работа с общности на бежанци/мигранти – необходимост, примери за възможности за осъществяването й
 4. Социална работа с деца бежанци/мигранти – необходимост, примери за възможности за осъществяването й
 5. Социална работа със семейства на бежанци/мигранти – необходимост, примери за възможности за осъществяването й.

 

Литература

 1. Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре", броеве 2020 – 2021 г. - https://academia.bcrm-bg.org/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
 2. Български съвет за бежанци и мигранти. - https://bcrm-bg.org/
 3. Добри практики за интеграция на бежанци. [Примери] Български съвет за бежанци и мигранти, 2016. - http://www.bcrm-bg.org/docs/Dobri-praktiki-za-integracia-na-bejanci.pdf
 4. Държавна агенция за бежанците. - http://www.aref.government.bg/
 5. Кръстева, А. (съст.) Фигурите на бежанеца. НБУ, С., 2006.
 6. Механджийска, Г. Интервюирането в социалната работа. [Интервюиране на бежанци, с. 293–316] С. Изток Запад, 2008.
 7. Механджийска, Г. Общностни измерения на социалната работа. [Примерът с идентичността на бежанците, с. 22–26]. С. Априком, 2009.
 8. Механджийска, Г. Социална работа по случай – реконцептуализация на традиционните разбирания в съвременна приложна перспектива. – Социална работа, 1/2013, с. 4-29.
 9. Представителство на ВКБООН в България. - https://www.unhcr.org/bg/
 10. Стефанова, К. Интеграция в действие – културна, социална и гражданска ориентация на лица, търсещи или получили международна закрила. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Изд. „Екс-прес“, Г., 2019.
 11. Стоянова, Х. Социална работа, основана на правата на децата-бежанци в България. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Габрово, Екс-прес, 2019.
 12. Чавдарова–Костова, С. Социалната работа с бежанци в началото на ХХІ век – детерминанти, направления и проблемни области. - В: Пътища на професионализма в социалната работа. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2018.
 13. Чавдарова–Костова, С. Проблеми и техните решения в процеса на интеграция на бежанците в Европа. В: Социална работа – обучение и практика. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2011.
 14. Чавдарова–Костова, С. Децата бежанци като обект на закрила и грижа (глобални аспекти). – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Социални дейности. Т. 100, 2008.
 15. Чавдарова–Костова, С. Аспекти в изследванията на бежански проблеми в контекста на социалната работа. В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. Изд. „ГорексПрес”, С., 2005.
 16. Tool for identification of persons with special needs. EASO. – https://ipsn.easo.europa.eu/
 17. Valtonen, Kathleen. Social work and migration: Immigrant and refugee settlement and integration. Routledge, 2016. - http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/5001/1/53.pdf.pdf
 18. UNHCR. The UN Refugee Agency. - https://www.unhcr.org/.

 

2) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 2 сем. задочно обучение

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност „Социални дейности“ и сродни на нея.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
 • Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

 

3) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 3 сем. задочно обучение

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от всички специалности.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
 • Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

Учебен план - 2 сем. (специалисти)

Учебен план - 3 сем. (неспециалисти)

График на занятията зимен сем. 2021/2022 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2021/2022 - задължителни дисциплини

График на занятията трети сем. 2021/2022 - избираеми дисциплини

Конспект за държавен изпит (в сила от уч. 2019/2020 г.)