Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Съвременни образователни технологии - редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: от зимен семестър; държавна субсидия, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: проф. д-р Лиляна Стракова

тел.: 02/9308 546 или 02/9308 526

e-mail: l.strakova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалавърска степен в различни специалности с придобита професионална квалификация „учител“, които биха желали да повишат своята компетентност, свързана с организацията, технологията, управлението и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище.

Програмата е насочена към реализиране на следните основни цели: повишаване качеството на подготовката на педагогическите кадри за средното общообразователно училище и професионалните гимназии; подпомагане на кариерното развитие на учителите в условията на качествени промени в българското училище (промени в съдържанието, технологията на учебно-възпитателния процес, финансирането и др.); синхронизиране на подготовката и квалификацията на учителите с европейските стандарти в образованието на педагогическите кадри; повишаване на педагогическата компетентност на специалистите – организатори на обучения и квалификационни курсове в сферата на неформалното образование.

Завършилите магистърската програма могат да работят като учители, педагогически съветници, директори, помощник-директори, експерти по проблемите на образованието в общините, експерти и консултанти в различни държавни, неправителствени и частни организации.

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти, портфолио, работа по проектни задачи, практически упражнения, тренингови задания, интерпретативни научни тези и др.

Обучението завършва с държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа (магистърска теза).

 

Условия за прием:

1) За кандидати за места, субсидирани от държавата:

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от различни специалности с придобита професионална квалификация „учител“.
 • Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg
 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Мн. добър 4,50.
 • Устен конкурсен изпит по приложена програма

 

Кандидат-магистрите, положили успешно изпит, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

Програма

 1. Образованието и развитието на личността. Роля на формалното и неформалното образование.
 2. Ценности и образование.
 3. Възпитанието като социално явление. Същност и цели на съвременното възпитание.
 4. Обучението като социален феномен. Цели на съвременното училищно обучение.
 5. Учителят и учителската професия.
 6. Влиянието на начина на живот и образованието за формирането на гражданина.

 

 

 

Литература

Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1996.

Андреев, М. Образование и общество. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

Василев, Д. Педагогика. Пловдив.,“Макрос“ 2000, 1994.

Димитров, Л. (съставител). Теория на възпитанието, С., „Авангард Прима“, 2016.

Педагогика ( С.Чавдарова-Костова, В. Делибалтова, Б. Господинов), УИ „Св. Климент Охридски“, 2018.

Николаева, С. Неформално образование. Философии, теории, практики. С., УИ „Св. Климент Охридски“. 2015.

Стракова, Л. Граждански ценности и гражданско образование. С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2021.

 

2) За кандидати за места срещу заплащане:

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от различни специалности с придобита професионална квалификация „учител“.
 • Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg
 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
 • Събеседване с кандидатите за изясняване на мотивите за избор на програмата, интереса и очакванията им от обучението.

 

Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

График на занятията II сем. 2022/2023 - задължителни и избираеми дисциплини