Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Учебни планове

   

Факултетът по педагогика предлага подготовка за придобиване на ОНС "доктор" по специалностите Педагогика и Социални дейности. Формите на обучение са: редовно (3 години), задочно (4 години) и самостоятелна подготовка (3 години) - по държавна поръчка и платено.

Обучението на докторантите се осъществява по Индивидуален учебен план, който се изготвя от докторанта и научния му ръководител и след обсъждане в катедрата се утвърждава от Факултетния съвет.

Обучението на докторантите има за задача да осигурява задълбочени теоретични знания по специалността и способности за самостоятелни научни изследвания . Курсовете и семинарите, които се предлагат на докторантите, са насочени към тяхната подготовка в духа на всички най-нови постижения на научната специалност.

  • 1.1. ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(„Образователен мениджмънт“) - Учебен план

  • 1.2. ПЕДАГОГИКА

("История на педагогиката и българското образование") - Учебен план

  • 1.2. ПЕДАГОГИКА

(„Теория на възпитанието и дидактика" - Учебен план

  • 1.3. „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…“

(„Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието”) - Учебен план

  • 1.3. „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…“

(„Методика на обучението по философски дисциплини“) - Учебен план