Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Сашо Тодоров Нунев, Факултет по педагогика

Зала 1, Южно крило, Ректорат

Защита на дисертационен труд на доц. д-р Сашо Тодоров Нунев за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по професионално направление 3.4. Социални дейности.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Лиляна Стракова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: