Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели

   
проф. дпн Яна Мерджанова професионална педагогика; професионално ориентиране и консултиране; личностно консултиране; методика на обучението по философски дисциплини; управление на личната кариера; ценностен прочит на Библията
проф. дпн Нели Иванова методика на обучението по български език и литература в началното училище; съвременен български език; детска литература; изучаване на художествен текст в началния етап на образование; ограмотяване на възрастни
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт информационни и комуникационни технологии в образованието; информационни технологии в социалната работа; електронно обучение за възрастни
проф. д-р Бончо Господинов дидактика; педагогика; емпирични изследвания в социалната работа
проф. дпн Вася Делибалтова дидактика; педагогика; насилие срещу жени
доц. д-р Радка Василева педагогика; управленски тренинг;
образователен театър; решаване на конфликти
доц. д-р Илиана Петкова професионална педагогика; педагогическо общуване; педагогическа социология; професионално образование
доц. д-р Бистра Мизова педагогическо общуване, комуникативни и поведенчески стратегии, практикум по експ. педагогика, практикум в спец. институции за деца
гл. ас. д-р Силвия Върбанова педагогическа социология; социология на образованието; социална адаптация и дезадаптация
гл. ас. д-р Галина Георгиева дидактика; педагогическа социология; доцимология
гл. ас. д-р Константин Теодосиев методи на работа на педагогическия съветник
гл. ас. д-р Благовесна Йовкова информационни и комуникационни технологии в образованието
гл. ас. д-р Стоян Съев информационни технологии в социалната работа
гл. ас. д-р Мария Николова aнимация и образование; драма, театър и анимация в образованието; модели на образование на възрастни; педагогика
гл. ас.д-р Биляна Гъркова емпирични изследвания в социалната работа; експериментална педагогика
гл. ас. д-р Марияна Косева начална училищна педагогика; педагогика в учителски специалности
ас. Петя Панайотова философия на образованието; методика на обучение по философия и гражданско образование; образование и общество; педагогика; подготовка на кадри за образованието за възрастни