Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели

   
проф. дпн Вася Делибалтова дидактика; педагогика; насилие срещу жени
проф. дпн Яна Мерджанова професионална педагогика, професионално и кариерно ориентиране и консултиране, методика на обучението по философия и гражданско образование, философия на образованието, личностно консултиране, концептуализация и дизайн на научното изследване
проф. дпн Нели Иванова методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен; съвременен български език; детска литература; ограмотяване на възрастни
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт информационни и комуникационни технологии в образованието; информационни технологии в социалната работа; електронно обучение за възрастни
проф. д-р Бончо Господинов oснови на педагогическите изследвания; емпирични изследвания в социалната работа; педагогика
доц. д-р Радка Василева педагогика; управленски тренинг;
образователен театър; решаване на конфликти
доц. д-р Илиана Петкова педагогика; професионална педагогика/професионално образование; сравнително образование
доц. д-р Бистра Мизова педагогическо общуване, комуникативни и поведенчески стратегии, практикум по експ. педагогика, практикум в спец. институции за деца
гл. ас. д-р Силвия Върбанова педагогическа социология; социология на образованието; социална адаптация и дезадаптация
гл. ас. д-р Галина Георгиева дидактика; педагогическа социология; доцимология
гл. ас. д-р Константин Теодосиев методи на работа на педагогическия съветник
гл. ас. д-р Благовесна Йовкова информационни и комуникационни технологии в образованието; обучение на деца със затруднения в ученето; дистанционно обучение за възрастни
гл. ас. д-р Стоян Съев ИКТ в социалната работа; дистанционно образование за възрастни; технологично осигуряване на електронното обучение; образователни функции на виртуалната реалност
гл. ас. д-р Мария Николова анимация и образование; драма, театър и анимация в образованието; модели на образование на възрастни; педагогика; практикум в училище
гл. ас.д-р Биляна Гъркова основи на педагогическите изследвания; емпирични изследвания в неформалното образование; емпирични изследвания в социалната работа;
диагностика на аномалното развитие; музейни образователни програми
гл. ас. д-р Марияна Косева начална училищна педагогика, проектно-базирани подходи в образованието, педагогика на свободното време; упражнения по педагогика, мениджмънт на учебни групи и среди
ас. Петя Панайотова философия на образованието; методика на обучение по философия и гражданско образование; образование и общество; педагогика; подготовка на кадри за образованието за възрастни