Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика (обучение на английски език)

   

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (платено обучение)
Ръководител: гл. ас. д-р Маргарита Томова
e-mail: mvenelinov@uni-sofia.bg
тел.: 02/9706 229
В тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти с диплома за бакалавър по специална педагогика или други педагогически специалности.
Приемът на студентите се извършва в зимен семестър. Извършва се по документи, по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър. Обучението завършва със защита на дипломна работа, която преминава проверка за антиплагиатство.
Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Специален педагог – учител за деца и ученици със специални образователни потребности.
Магистърската програма дава възможност на завършилите я специалисти да се реализират като специални педагози и/или ресурсни учители в предучилищна, в начална училищна и прогимназиална степен за работа с деца със специални образователни потребности; като специални педагози за работа с деца в условията на дневен център; за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневните центрове; за работа с деца от аутистичния спектър или с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсни учители; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.
Магистрите от магистърската програма по Специална педагогика добиват умения да извършват ресурсно подпомагане, корекционна, образователна и възпитателна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности в различни възрастови групи. Дипломата от магистърската програма е добра основа за насочване към научно-изследователска дейност в областта на Специалната педагогика и приобщаващото образование и продължаване на образованието в докторантски програми.
Сроковете и процедурите за кандидатстване се обявяват на интернет страницата на ФНОИ.