Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика и приобщаващо образование

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Прием: за зимен семестър, по документи, по успех от дипломата за висше образование
Изисквания към кандидатите: да са завършили педагогически специалности или логопедия, да имат минимален общ успех от дипломата - Добър
Професионална квалификация: Специален педагог - учител на деца и ученици със специални образователни потребности
Ръководител: доц. д-р Анна Трошева-Асенова;
e-mail: trosheva@uni-sofia.bg
Специалната педагогика е интердисциплинарна наука, която намира приложение в различни с практически области – педагогическа, социална, терапевтична, консултативна. Специалистите по специална педагогика притежават професионална компетентност и практически умения за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) – зрителни, слухови, интелектуални, физически и двигателни нарушения, деца от аутистичния спектър, с множество увреждания, с ученици със специфични нарушения на ученето. В условията на приобщаващо образование в нашата страна, всеки педагогически специалист е необходимо да владее добре описаните компетентности и умения. Такава възможност предлага магистърската програма по „Специална педагогика и приобщаващо образование“.
Магистърската програма „Специална педагогика и приобщаващо образование“ е насочена към кандидати, завършили педагогически специалости и логопедия. Приемът в магистърската програма се осъществява по документи, по успех от дипломата за висше образование. Сроковете и процедурите по приема се обявяват на сайта на ФНОИ.
Организацията на учебния процес в магистърската програма е съобразена с ангажираността на работещи студенти и такива, които живеят в други градове.
По време на обучението студентите получават теоретична подготовка относно философията и организацията на приобщаващото образование, същността на специалната педагогика и ресурсното подпомагане, спецификата в развитието на децата и учениците от различни групи СОП, разнообразните форми и методи на работа с тези деца и ученици в специализирана и приобщаваща образователна среда.
Упражняват се умения за идентифициране на индивидуалните образователни потребности на децата и учениците; планиране и провеждане на специфични дейности за развитието и обучението им; ранно въздействие; ресурсно подпомагане; работа с родители; извършване на експертна дейност; анализ и адаптиране на материалната среда, учебното съдържание, учебните материали и преподавателския подход; използване на Брайл и Български жестов език; използване на алтернативна и допълваща комуникация; включване в образователни екипи за деца и ученици със СОП. Практическите педагогически умения се усвояват по време на текуща практика в реална учебна среда.
Обучението завършва с полагане на държавен писмен изпит.
Завършилите магистри по „Специална педагогика и приобщаващо образование“ могат да получат следната професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в страната:
2352 Учители за лица със специални образователни потребности
2352 5021 Учител на деца и ученици с увреден слух
2352 5018 Учител на деца с нарушено зрение
2352 5010 Учител на деца с умствена изостаналост
2352 5002 Учител, ресурсен
5312 3001 Помощник на учителя
2352 7004 Главен учител, ресурсен
Завършилите специалисти могат да потърсят реализация:
• В специалните институции за образование като специални учители в центрове по ранно въздействие, детски градини, начален курс
• В институциите за предучилищно и училищно образование като ресурсни учители на деца със СОП, като специални учители в специални групи и класове, като специални педагози в екипите за подкрепа на личностното развитие
• В Центровете за подкрепа на приобщаващото образование като ресурсни учители на деца и ученици със СОП
• В Центровете за специална образователна подкрепа като специални учители, ресурсни учители
• В дневни центрове и други социални институции за деца със СОП
• На ръководни постове, свързани с образованието, приобщаването и подкрепата на деца и ученици със СОП
• Като експерти в различни институции, занимаващи се с проблемите на децата и учениците със СОП