Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Слухово-речева рехабилитация (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководител: проф. д-р Неда Балканска
e-mail: nbalkanska@uni-sofia.bg
тел.: 0888495106

Слухово-речевата рехабилитация е клон на Специалната педагогика, в който се преплитат разнородни професионални области като педа- гогика, психология, психолингвистика, медицина, лингвистика и т.н. Предлага се подготовка за работа с деца със слухови нарушения във всички възрастови групи, в различна образователна среда и с различен тип слухопротезиране. Слухово-речевият рехабилитатор притежава компетентности по отношение на диагностиката, езиковата и речевата рехабилитация, обучението на децата със слухов дефицит в специалното и масовото училище; също така по отношение на предоперативната диагностика и рехабилитация на кандидатите за кохлеарна импланта- ция, както и на постоперативната интензивна и поддържаща терапия на децата с кохлеарна имплатна система; по отношение на консултирането и взаимодействието на семействата на слухово увредените деца и не на последно място ресурсното им подпомагане в общообразователните предучилищни и училищни заведения.
Магистърската програма по Слухово-речева рехабилитация е предназначена за бакалаври, завършили специална педагогика и други педагогически специалности.
Приемът на студентите се извършва в зимен семестър- по документи (успех от дипломата за висше образование), не по-нисък от добър .
Обучението се провежда по график, съобразен с аудиторната спе- цифика и потребностите на работещите студенти.
Базисната подготовка на студентите се осъществява в две основни посоки – обща и профилирана. Общата подготовка обхваща основни познания в областта на медицинските науки (анатомия, физиология, аудиология); на психологията (психология на атипичното развитие, диагностика); на педагогиката; на лингвистиката. Профилираната подготовка е свързана с формирането на знания и умения във връзка с медико-педагогическата диагностика на слуховите нарушения, ранното и предучилищното въздействие, началното училищно обучение (в този раздел са включени методиките на преподаване на всички предмети, които влизат в съдържанието на специалната и общообразователната подготовка на децата от началния курс на обучение). Особен акцент се поставя върху запознаването със спецификите на работа с деца със слухов дефицит в различна образователна среда. Наред с това студентите формират компетентности за осъществяване на речева/ езикова и слухова рехабилитация на деца с различен тип слухопротезиране; ресурсно подпомагане във всички образователни степени (вкл. средна и горна училищна възраст) на деца с конвенционални слухови апарати и кохлеарни имплантни системи. Предвиден е практикум, свързан с овладяването на Българския жестов език, който включва и непосредствено общуване със слухово увредени лица от различни въз- расти. Практическите умения студентите магистри усвояват в процеса на предвидените часове за упражнения и текуща практика, които са неизменна част от цялостната им профилирана подготовка.
Обучението завършва с държавен практико-приложен изпит и държавен писмен изпит.
Слухово-речевият рехабилитатор/учителят на деца/ученици с увре- ден слух може да се реализира професионално в различни институции:
в специални училища като:
• рехабилитатор на слуха и говора;
• специален учител в предучилищните групи и началния курс;
• специален учител по фонетична ритмика.
в кабинетите към болници като слухово-речеви рехабилитатор на деца с кохлеарна имплантна система;
в общообразователни предучилищни и училищни заведения като:
• ресурсен учител;
• специален учител в специални групи и класове към общообра- зователните заведения;
• рехабилитатор на слуха и говора в екипите за подкрепа на ли- чностното развитие.
в Центровете за подкрепа на приобщаващото образование като:
• рехабилитатор на слуха и говора;
• ресурсен учител.