Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Приобщаващо образование

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководители: доц. дн Любен Витанов, проф. д-р Любослава Пенева
e-mail: lvitanov@uni-sofia.bg; lpeneva@uni-sofia.bg
тел.: 02 9706216
Условия за прием:
В тази магистърска програма могат да кандидатстват педагогически специалисти със завършена бакалавърска степен, които работят в образователни и социални институции и/или са с придобита педагогическа правоспособност и/или квалификация учител. В обучението могат да се включат и завършили ОКС „бакалавър“ от направления Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, Стопански и Правни науки, Природни науки, Математика и информатика, Здраве- опазване и спорт, Изкуства и имат придобита квалификация учител.
Приемът на студентите се извършва по документи. Класирането се реализира по успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Обучението започва в зимен семестър на съответната учебна година.
Образователни цели:
Формирането на педагогическа, специално-педагогическа и социална компетентност е подчинено на компетентностния подход.
Включените учебни дисциплини следват логиката и философията на приобщаване и изграждане на умения за учене през целия живот. Учебните дисциплини са с теоретико-приложен характер в областите на педагогиката, психологията, методиката на обучение и др. Специално внимание се отделя на координирането, организирането и реализира- нето на процеса на приобщаване. Разглеждат се специфичните методи за работа с различни групи деца и ученици, които имат различен учебно-познавателен потенциал и/или условия за учене. За успешната професионална квалификация на педагогическите специалисти основно значение имат знанието и умението им да изграждат приемаща среда на децата и учениците, да диференцират техните способности, спрямо което да планират, организират и реализират отговарящ на съвременните изисквания образователен процес.
С оглед изпълнение на изискванията на наредбата за приобщаващо образование, специалистите имат задачата да организират и координират процеса на приобщаване, както и да взаимодействат с родители, други педагогически специалисти, представители на обществени организации, предоставящи неформално образование и други, в съответствие на потребностите и подкрепата на личностното развитие на децата и учениците.
Професионална реализация:
Специализираната и практико-приложната подготовка дават възможност на студентите, завършили магистърската програма, да извършват експертни и координиращи дейности в приобщаващото образование:
• Провеждане на проучвания, разработване и консултиране относно методите и други образователни практики на приобщаващо образование.
• Координиране на екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици.
• Осъществяване и координиране на дейностите по ранно професионално ориентиране на учениците.
• Осъществяване и координиране на дейностите по интереси и участието в национални и международни състезания.
• Осъществяване и координиране на дейностите по общата и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.
• Осъществяване и координиране на дейностите по ранното оценяване на риска от възникване на трудности в развитието и обучението.
• Експертна работа в педагогически институции, НПО и др. Студентите, завършили магистърската програма, могат да работят в:
• училища и детски градини като специалисти и координатори на приобщаващо образование в образователните институции;
• центрове за подкрепа на личностното развитие;
• регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
• неправителствени организации в сферата на образованието и други дейности за деца и ученици.
Дипломираните магистри могат да продължат своето научно-образователно израстване и в докторантски програми.