Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководител: гл. ас. д-р Людмила Зафирова
e-mail: l.zafirova@fppse.uni-sofia.bg

Програмата има за цел подготовка на висококвалифицирани педа- гогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес по чужд език в начален етап на основната образователна степен. Учебните дисциплини, заложени в учебния план, съдействат за разширяване и обогатяване на лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаемите, които са им необходими при преподаването на чужд език в началните класове.
Освен теоретичната подготовка програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педаго- гически умения на обучаваните.
Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, учител по чужд език в начален етап (I – IV клас). Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с придобита професионална квали- фикация „учител“ и владеещи чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански, руски или друг чужд език) на ниво B2 според
Общата европейска езикова рамка.
Изискванията към кандидатите са:
• да притежават диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър“ с придобита професионална квалификация
„учител“;
• да притежават документ (сертификат), удостоверяващ владеене на чужд език на ниво B2 (или по-високо) според Общата европейска езикова рамка.
Чуждоезиковата подготовка не се удостоверява с документ (сер- тификат) за владеене на чужд език в случаите, в които кандидатите удовлетворяват едно от следните условия:
• кандидатите са завършили филологически специалности (Ан- глийска филология/ Англицистика, Немска филология/ Германистика, Френска филология, Испанска филология, Италианска филология, Ру- ска филология, Приложна лингвистика и други сродни филологически специалности с разширена чуждоезикова подготовка);
• кандидатите са завършили педагогически специалности с изучаване на чужд език (Начална училищна педагогика и чужд език, Предучи- лищна педагогика и чужд език и др.)
Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит, а класирането става по успех от дипломата за висше образование. До участие в класиране се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър. Приемът в програмата е от зимен семестър.