Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музикални медийни технологии и тонрежисура / Аудиовизуална реставрация

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Ръководител: проф. д-р Адриан Георгиев

 

e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

 

 

Учебният план е разработен според държавните изисквания за придобиване на висше образование. Основната цел на този учебен план е да подготви специалисти по аудиовизуална реставрация с широкопрофилна подготовка за реставриране, консервиране и съхранение на аудиовизуални архивни ценности от националното и световното изкуство; всички видове аудиовизуални документи с документално-историческа и художествена стойност; обработка на фондовете чрез каталогизиране и създаване на съответната документация за киното; използване на фондовете за научна и изследователска работа; показването на филмите за образователна и културна дейност.

 

Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред процесите по реставрация на културни паметници, които принадлежат не само на отделните държави, но и на цялото човечество.

 

Филмите са документи, в които нагледно е записано времето, историята на века, образът на човечеството с неговите драми, радости, върхове и падения. Филмотеките, които боравят с уникални архивни ценности, са под закрилата на ЮНЕСКО. Да съхранява за поколенията "движещите се образи" - това според терминологията на ЮНЕСКО е първата и основна функция на аудиовизуалния архив.

 

Обучението в магистърската програма осигурява комплексна, гъвкава и практическа подготовка за професията на аудиовизуалния реставратор, съчетавайки обучението в областта на звукотехниката, видеотехниката, аудио и видеомонтажа, техниките за реставрация на стари архивни единици.

 

В магистърската програма се кандидатства с приемен изпит – събеседване по представен аудиовизуален продукт - портфолио на кандидата. Дискутират се начините на изработване, софтуерните решения и техники.

 

В Магистърската програма „Аудиовизуална реставрация“ се изучават задължителни музикално-теоретични дисциплини, задължителни специализирани дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при управление на дейностите по аудиовизуална реставрация.

 

Завършилите магистърската програма „Аудиовизуална реставрация” придобиват професионална квалификация за работа с различни видове монтажна техника – аудио, филмова, видео или компютърна апаратура (като използват различни носители на архива – аудио, филмова или видеолента, дигитален носител).

 

Завършилите магистърска програма „Аудиовизуална реставрация” с образователно - квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация „Аудиореставратор, аудиомонтажист, видеомонтажист“ се реализират като:

 

• Аудио - и видеомонтажисти;

 

• Звукови дизайнери;

 

• Специалисти в областта на аудиовизуалната реставрация;

 

• Редактори за ефирни и електронни медии.

 

 

 

Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма „Аудиовизуална реставрация“ могат да кандидатстват студенти, завършили бакалавърска степен.

 

Класирането за магистърска програма „Аудиовизуална реставрация“ – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър и събеседване по представен реализиран медиен проект, самостоятелно разработен от кандидатите, и представен на стандартен носител в електронен формат.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.