Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музикални медийни технологии и тонрежисура / Аудиовизуален дизайн

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Ръководител: гл. ас. д-р Силвана Карагьозова

 

e-mail: skkaraguoz@uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма „Аудиовизуален дизайн“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови медийни технологии, завършили бакалавърска степен от професионални направления: 1.3 Педагогика на обучението по музика и 8.3 Музикално и танцово изкуство“. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред медийния дизайнер в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 

В магистърската програма „Аудиовизуален дизайн“ се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практико-приложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии. Завършилите магистърската програма „Аудиовизуален дизайн“ придобиват:

 

  • Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии,
  • Специализирана подготовка, която включва основи на тонрежи- сурата, видеомонтаж, постпродукция, мастеринг процеси.Практико-приложна подготовка, която включва:o 2D композитинг
  • o Специални визуални ефекти
  • o Звуков дизайн

 

Завършилите магистърската програма „Аудиовизуален дизайн“ при- добиват професионални умения за:

 

  • работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи
  • видеомонтаж и постпродукция

 

Придобилите професионална квалификация „Мултимедиен дзайнер“ притежават изградени компетентности, свързани с:

 

  • видеомонтаж и постпродукция;
  • звуков дизайн;
  • комплексно планиране и реализация на аудиовизуален продукт.

 

Завършилите магистърска програма „Аудиовизуален дизайн“, с

 

образователно-квалификационна степен „магистър“ и с професионална квалификация „Мултимедиен дизайнер“, се реализират като:

 

- видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка;

 

- редактори и аудиовизуални дизайнери за ефирни и електронни медии.

 

 

 

Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма „Аудиовизуален дизайн“ могат да кандидат- стват студенти, завършили бакалавърска степен.

 

Класирането за магистърска програма „Аудиовизуален дизайн“ – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър и събеседване по представен реализиран медиен проект, самостоятелно разработен от кандидатите, и представен на стандартен носител в електронен формат.

При подготовката на студентите в магистърската програма се при- лага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.