Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Физическо възпитание и спорт / Иновации в училищното физическо възпитание-за кандидати с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководител: гл. ас. д-р Иван Симеонов
e-mail: ivanhs@uni-sofia.bg

Магистърската програма Иновации в училищното физическо възпитание е насочена към специалисти, които вече имат придобита професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ и търсят осъвременяване и развитие на своите знания и умения в тази специалност.
Основната цел на програмата е да предложи подходящо продъл- жение на бакалавърската степен в същата професионална област.
Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимото надграждане на педагогическите и теоретико-методическите знания и умения на завършилите специалност „Физическо възпитание и спорт“. По този начин се цели изграждането на висококвалифицирани педагогически кадри с актуални познания по проблематиката на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, които ще умеят да реализират учебно-възпитателния процес във всички степени и етапи в образователната система на Република България.

Учебният план е структуриран чрез въвеждането на компетент- ностна рамка, която ясно показва знанията, уменията и практическата подготовка, които магистърът по Иновации в училищното физическо възпитание ще придобие по време на обучението.
По време на курса на обучение се обръща специално внимание на съвременните тенденции и подходи за контрол, оценка и оптимизация на учебния процес по физическо възпитание и спорт.

Условия за кандидатстване: В програмата могат да кандидатстват завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“ и учи- телска правоспособност.
Класирането на кандидатите за платено обучение става по успеха от дипломата за завършено висше образование, За обучение в магис- търската програма се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър. Приемът в програмата е от зимен семестър.