Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ФКНФ обявява докторантски курсове за летен семестър на учебната 2023/2024 година

   

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

О Б Я В Я В А
следните докторантски курсове за летен семестър на учебната 2023/2024 година

 

 

Докторантски курс Преподавател

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

  • Модул, формиращ академични знания и компетенции
Академично писане Проф. д-р Йовка Тишева
Литературната критика в пост-теоретичната епоха Проф. д-р Мадлен Данова
Проблеми и методи в литературната компаративистика Проф. д.ф.н. Дина Манчева
Филологическото познание днес Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов
Школи и подходи в ориенталистиката Проф. д-р Симеон Евстатиев
Езикови данни и лингвистични модели Доц. д-р Александра Багашева

 

ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

  • Модул, формиращ специфични изследователски знания и компетенции
Когнитивни подходи в лингвистиката и литературознанието

Проф. д-р Мадлен Данова

Доц. д-р Александра Багашева

Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини гл. ас. д-р Симеон Хинковски
Езиковите корпуси в работата на филолога Доц. д-р Цветомира Венкова
Увод в старогръцкия език Проф. д.ф.н. Мирена Славова
Старогръцкият език и текст в контекста на хуманитаристиката Проф. д.ф.н. Мирена Славова
Увод в латинския език Доц. д-р Йоана Сиракова
Латинският език и текст в контекста на хуманитаристиката Доц. д-р Йоана Сиракова
Латинските автори и текстове в докторантските изследвания Доц. д-р Йоана Сиракова
Езикът на средновековната латинска проза Доц. д-р Елия Маринова
Фонетико-филологично изследване на вариативността в езика Доц. д-р Георги Жечев
Религия и политика: ислямът в сравнителна перспектива
Санскрит Доц. д-р Гергана Русева
Нова иранска литература Проф. д-р Иво Панов
Литературорелигиозен синтез в Персия и Иран Проф. д-р Иво Панов
Прагматика: генезис, прочити и перспективи (на английски език) Проф. д-р Милена Попова
Увод в османския език Проф. д-р Ирина Саръиванова
Джнана и виджнана: парадигми на древноиндийската мисловност Доц. д-р Гергана Русева
Шрути и смрити: древноиндийската литературна традиция

 

  • Модул по научното направление на докторантурата

(свързан с научното съдържание на дисертационния труд)

История на чуждоезиковото обучение Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов
Методика на обучението по съвременни езици Проф. дпн Тодор Шопов

 

Дните, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат посочени допълнително в сайта на Университета: www.uni-sofia.bg – Факултети – Факултет по класически и нови филологии – Специалности – Докторанти – Докторантско училище

Срок за подаване на заявления: от 5 до 14 март 2024 г.

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по класически и нови филологии в кабинет № 231 (Ректорат, Деканат на ФКНФ, ет. 1 – централно крило) при г-жа Мариана Дикова или на e-mail адрес : mldikova@uni-sofia.bg

Докторантските курсове ще стартират след 15 март 2024 г.

Бланка за попълване - "заявление" .