Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Химия / Интелигентна аналитика

   

Ръководители: доц. д-р Анифе Ахмедова и проф. д-р Ирина Караджова

ФХФ, бул. Дж. Баучер 1, София 1164, каб. 438

тел.: 8161 247 - доц. Ахмедова

e-mail: ahmedova@chem.uni-sofia.bg

тел: 02/8161 318 (356) - проф. Караджова

e-mail: Karadjova@chem.uni-sofia.bg

 

Програмата е съвместна с Пловдивски университет и се разработва в рамките на проект на Софийски университет за Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема (МОДЕРН-А). Обучението се провежда предимно в СУ и частично в ПУ в хибриден вариант. Условията за кандидатстване и подаване на документи се извършва само в СУ – Факултета по химия и фармация. За повече информация вижте страницата на програмата и на сайта на проект МОДЕРН-А

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): два

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Магистърската програма по Интелигентна аналитика е насочена към кандидати с бакалавърска или магистърска степен от областта на Химическите науки или сродни области като Химични технологии, Материали и материалознание, които работят или възнамеряват да работят в аналитични лаборатории за контрол, мониторинг, научноиз- следователска и развойна дейност в областта на аналитичната химия.

Образователните цели на програмата включват: (1) изграждане у студентите на солидни теоретични познания и практически умения по широкоизползвани в практиката съвременни методи за анализ при охарактеризиране на проби от различен произход и специфика; (2) критичен подход при обработка и оценка на резултатите и тяхното адекватно представяне и интерпретация пред заинтересовани ползватели от всички области на обществената и стопанска дейност; (3) подготовка на висококвалифицирани Химици-аналитици с допълващи се дигитални, комуникационни и организационни умения, гарантиращи успешното им професионално развитие в различни области на производството, обществената дейност и научните изследвания.

Постигането на образователните цели се обезпечава от преподавателски екип от Софийски университет и от Пловдивски университет с доказан експертен капацитет, както и включване на специалисти от практиката.

Условия за прием: Диплома за ОКС „бакалавър“ с 240 кредита (в областта на Химическите или други науки с придобити по 5 кредита по аналитична химия, неорганична химия, органична химия и физикохимия) от български или чуждестранни университети и успешно издържан кандидат-магистърски изпит (за държавна поръчка) или по документи (за платено обучение).

 

Магистърската програма е с продължителност два семестъра - стартира през зимен семестър и завършва с изготвяне и защита на дипломна работа. Предвижда се гъвкав, хибриден формат на обучение – частично електронно от разстояние за лекциите и присъствено за практическите занятия. Съществува възможност за изготвяне на дипломни работи и в партньорския Пловдивски университет, както и съвместно с работодатели при налични общи теми от взаимен интерес и възможности за изпълнение.

Студентите се обучават в задължителни курсове по съвременни аспекти и приложения на атомната спектромерия, на молекулната спектроскопия, на хроматографските методи за анализ, както и статистическа обработка на данни и контрол на качеството. В изборните дисциплини (минимум 4 на брой) студентите получават специализирано, профилирано обучение по приложението на съвременните аналитични методи в лабораторната практика при решаване на специфични проблеми, критичен подход към цялостния аналитичен процес от планиране, пробовземане до обработка на данни и валидиране на методи. Специалзираните курсове включват и обучение по управление на системи за качество на акредитирани, аналитични лаборатории (ISO стандарти и добри лабораторни практики).

 

Придобитите знания и умения от завършилите магистри по Химия (Интелигентна аналитика) гарантират успешната им професионална реализация в лаборатории и организации с широк спектър на дейност, като например:

  • аналитична дейност: разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и съществуващи методи за анализ за целите на лаборатории в предприятия (хранително-вкусова, козметична, фар- мацевтична промишленост), институти (криминалистика, селско стопанство), агенции (митници, околна среда, безопасност на храни- те), инспекции (здравеопазване, околна среда), научноизследователски лаборатории, и др.
  • експертна дейност: в полза на правителствени и неправител- ствени организации и институции при контрол на аналитични методи и аналитични резултати, при контрол и оценка на проекти свързани с приложението на съвременни аналитични методи и мониторинг.
  • технологична и внедрителска дейност: приложение на резултати от фундаментални изследвания; разработване на инструментални методи за анализ и контрол; усъвършенстване, комбиниране и адаптиране на съществуващи инструментални методи в лаборатории за методичен контрол и усъвършенстване на методи, в академични и научно-изсле- дователски организации.