Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Химия / Химия за бъдещето

   

Ръководител на програмата: проф. д-р Росица Николова

стая 230, 231, телефон 02 8161 694, 02 8161 392

e-mail rnikolova@chem.uni-sofia.bg

 

Продължителнос: 2 семестъра

Form of study: Full-time

 

Целта на магистърската програма е да запознае студентите с най-новите постижения в областта на химията, да ги подготви за развитието на тези постижения в бъдеще, както и за тяхното приложение в различни области на живота и индустрията. Програмата не е фокусирана върху конкретна област на химията, а има за цел да предостави по-широк поглед върху нейното текущо състояние като цяло, за перспективите и очакваните нови нужди на обществото въз основа на постиженията в химията. Съществена задача на програмата е да стимулира самостоятелното творческо мислене, анализиране на проблемите и търсене на нестандартни решения за тях.

 

Задачите на програмата са да запознае студентите със:

- съвременни методи за получаване и характеризиране на различни видове химични системи;

- съвременни методи за моделиране и прогнозиране на структурата и свойствата на химичните системи;

- химични аспекти на настоящите и бъдещи енергийни нужди и опазване на околната среда;

- принос на химията за човешкото здраве – във фармацията и медицината;

- специфични химически проблеми с перспективи за бъдещо развитие или потенциално приложение за подобряване на човешкия живот (чрез специализирани избираеми курсове).

Значителна част от програмата е посветена на изследователска практика и изследователски стаж по избран изследователски проблем, който ще включва разработване на теза под ръководството на преподаватели в програмата в сътрудничество с гост-лектори от чужбина, когато е уместно.

 

Завършилите магистърска програма придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър по химия – химия за бъдещето” в професионалното направление Химически науки. След завършване на магистърската програма специалистите ще имат следните общи компетенции:

- широки познания по съвременни методи в химията;

- способности за приложение на съвременните постижения на химията в индустрията и други области на живота;

- потенциал за проучване или развитие на нови експериментални и теоретични методи;

- творческо мислене и способност за критична оценка на проблеми, свързани с различни области на химията и нейните приложения.

Придобитите компетенции дават право на завършилите да работят във всички научни, учебни, приложни изследователски, производствени и търговски институции и звена, в които се изисква химическо образование, на различни химически длъжности. Широките познания на завършилите магистратурата ще позволят те да работят и като специалисти по администриране на политики, съветници, изследователи и др. в държавната администрация, в индустрията или в обществени организации. Професионалните им компетенции ще им дадат възможност за реализация и като ръководители по политики и стратегическо планиране, на научноизследователска и развойна дейност и други, в това число и на проекти, звена и лаборатории.

 

Изисквания към кандидатите: да са завършили висше образование, степен бакалавър по 4.2 Химически науки или друга специалност, по която основните химически дисциплини (обща и неорганична химия; органична химия, физикохимия, аналитична химия или инструментални методи) са изучавани всяка с не по-малко от 5 кредита.

Прием – с писмен изпит.