Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Екохимия / Медицинска химия

   

Ръководител: проф. д-р Огнян Петров

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 115

тел.: 8161 275

е-mail: opetrov@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН

КОНСПЕКТ

 

Потребностите на медицината за по-успешна терапия на различни патологични състояния подтикнаха създаването на гранични науки, каквато е медицинската химия. Тя представлява интердисциплинарна изследователска област, обединяваща фармацевтична химия, синтетична органична химия, фармакология, компютърна химия и т.н.

Предмет на медицинската химия според IUPAC е откриването, разработването и идентификацията на биологично активни съединения, а също и интерпретацията на механизма на тяхното действие на молекулно ниво. Медицинската химия изучава също идентификацията и синтеза на продуктите на метаболизма на лекарствените вещества.

Курсът на обучение има за цел в рамките на 3 семестъра да подготви специалисти със задълбочени познания и умения по следните дисциплини: съвременни методи на органичния синтез и хетероциклена химия; химия на лекарствените вещества; фармакология и токсикология; контрол и анализ на лекарствени средства; молекулно моделиране на биологично активни вещества и количествени отношения между структурата и активност.

Обучението включва и три избираеми, по-тясно специализирани дисциплини от осем предложени и завършва с дипломна работа в третия семестър.

Образователната цел се постига чрез провеждане на курсове в горните области на високо научно ниво и пълна интеграция на учебната с научната дейност. Кандидатите за обучение в магистърската програма по медицинска химия трябва да имат основни познания по химия, биология, математика, получавани в бакалавърската степен. Предвид интердисциплинарния характер на специалността в нея могат да участват специалисти, завършили специалности в областта на природните и медицинските науки. Поради това такава подготовка може да се получи само в рамките на магистърска специалност.

Обучението по медицинска химия има за цел да подготви специалисти предимно за фармацевтичната индустрия, изследователски лаборатории за създаване на нови лекарства, лаборатории по анализ и контрол, клинични лаборатории, както и мениджмънта и маркетинга на фармацевтични препарати. България притежава развита фармацевтична индустрия, която ще бъде един от главните потребители на специалисти. Синтезът и изследването на биологично активни вещества са приоритетна научна тематика на редица институти и лаборатории в БАН, Софийския университет, Медицинския университет и редица други висши училища. Завършилите магистърската програма могат да работят и в търговски фирми, специализирани в доставката на лекарства и биологично активни вещества.

Завършилите магистърската програма по медицинска химия могат да извършват изследователска, технологично-внедрителска и производствена дейност в областта на химията и технологията на лекарствените препарати и по-конкретно: фундаментални и научно-приложни изследвания по синтеза на нови лекарствени препарати; разработване и внедряване на нови технологии за фармацевтични препарати; разработване на нови аналитични методи и усъвършенстване на съществуващи методи, химични и физико-химични анализи за изпитание на материали, суровини, продукти и полупродукти във фармацевтичната промишленост; моделиране на биологично активни вещества чрез съвременен компютърен софтуер; производствена дейност на всички нива при производството на различни химико-фармацевтични и козметични препарати.

Магистрите по медицинска химия могат да работят във: промишлеността за медикаменти и химико-фармацевтични препарати като специалист, технолог, ръководител на производствена група, контрольор на качеството в производството, аналитик-специалист; научноизследователски организации; търговски организации, специализирани в областта на фармацевтичните препарати.

Магистрите по медицинска химия трябва да притежават задълбочени познания и умения по: съвременни методи на органичния синтез, химия и технология на лекарствените средства, фармакология и токсикология, механизми на лекарственото действие, технология на лекарствените форми, компютърно моделиране на биологично активни вещества, фармацевтично законодателство, мениджмънт и маркетинг. Специалистът ще притежава и допълнителни познания и умения, получени чрез избираеми дисциплини в следните области: химия на хетероциклените съединения, фитохимия (нова), клинична химия, токсикохимия, микробиология и вирусология, имунохимия, биофизикохимия, приложна масспектрометрия.