Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Откриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии"

   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

 

Софийски университет “Св. Климент Охридски“ в качеството си на партньор по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, има удоволствието да Ви покани на официално откриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“ и представяне на закупеното оборудване.

Поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки събитието ще се проведе онлайн на 28.07.2020 г. от 11.00 часа на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0NWU2ODEtY2U1Mi00NDEyLWJjNzEtZmQxNWEwOWMyN2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%224eb144c3-6110-4b58-a2d9-a6330311ff35%22%7d

(за най-удобно присъединаване, използвайте Internet Explorer, Microsoft Edge или Google Chrome)

 

Ще се радваме ако имате възможност да се присъедините към събитието.

 

С уважение,

чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

/Декан на факултет по химия и фармация/