Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Радиобиология

   

Ръководител: доц. д-р Валентина Ганева
тел.: (02) 8167 237
е-mаil: valia@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Бояна Ангелова
е-mаil: angelova_bd@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Срок на обучение: 3 семестъра

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили ОКС „бакалавър“ от професионални направления: Молекулярна биология, Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология, биология и английски език; Физически науки)

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуващата дисциплина: Биофизика и радиобиология.

 

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Биофизика и радиобиология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Обучението се осъществява по утвърден учебен план и осигурява на магистрите многостранна професионална реализация в различни области на биологията и приложните ѝ аспекти, изискващи разширени познания по радиобиология.

Обучението на студентите магистри изисква самостоятелност, инициативност и създава възможности за усъвършенстване на практическите им умения. По този начин чрез обучението в катедрата се дава възможност на студентите да работят в научно-изследователски лаборатории в СУ, ССА, медицински центрове, медицински университети и БАН.

Обучението се провежда на български език. Програмата обхваща изучаване и полагане на изпити/текуща оценка по 8 задължителни и 4 избираеми дисциплини (избрани от общо 11 предложени), разработване и защита на дипломна работа. Процесът на обучение по семестри е структуриран както следва:

Първи семестър: 3 задължителни; 2 избираеми дисциплини;

Втори семестър: 4 задължителни; 2 избираеми дисциплини;

Трети семестър: 1 задължителна дисциплина – преддипломен практикум, изработване на научен проект и защита на дипломна работа.

Професионални компетенции

Студентите, завършили МП “Радиобиология” придобиват професионални компетенции, които им дават възможности да:

1. Ръководят експериментални, аналитични и производствени структури, развиващи дейности в областта на радиобиологията;

2. Изследват, моделират, проектират и оптимизират условията на труд в лаборатории и други звена с дейности в радиобиологията;

3.Осигуряват ефективна лъчезащита в научни и биологически лаборатории и производствени предприятия, работещи с радиоактивни материали, както и работа по ограничаване на вредните последствия от ядрени аварии;

4. Ръководят експерти в административни и ведомствени звена за контрол и управление на радиоактивни отпадъци;

5. Провеждат научно-приложни изследвания в областта на радиобиологията, радиационните увреждания, радиационната хигиена, радиационната епидемиология и приложението на йонизиращи лъчения в биологията, селско-стопанските науки; хранителните технологии,

6. Извършват аналитична дейност: приложение на нови и съществуващи методи за анализ и охарактеризиране на нивото на радиационните увреждания в растителни и животински клетки, тъкани и организми; оценка на радиационния риск на ниво популации.

Професионална реализация

Успешно завършилите студенти в МП “Радиобиология” могат да се реализират като: 1) ръководители, експерти и изследователи в научноизследователска и развойна дейност като професионални биолози; 2) ръководители, специалисти-изследователи, специалисти и експерти с контролни функции в радиобиологични лаборатории и звена за радиобиологична хигиена; 4) ръководители и експерти в административни и ведомствени звена за контрол и управление на радиоактивни отпадъци от медицината, научни институти, селското стопанство и промишлеността; 5) административни общински и ведомствени структури за контрол на йонизиращи лъчения и опазване здравето на населението; 6) преподаватели и научни работници в структурите на висшите учебни заведения и научни институции.

Завършилите магистри имат възможност да се включат в различни български и европейски програми за специализация и/или да продължат образованието си в образователна и научна степен Доктор.

Теми за събеседване по радиобиология
1. Молекулна биофизика

1. 1. Структура на биомолекули – протеини и нуклеинови киселини; Междумолекулни взаимодействия.

1. 2. Роля на водата за формиране на структурите на биомолекулите

1. 3. Свободно-радикални процеси в биологията. Видове свободни радикали, механизми на образуване. Активни форми на О2. Супер­оксиддисмутаза. Прекисно окисление на липиди – окислителни верижни реакции.

2. Биофизика на мембраните

2. 1. Биологични мембрани – структура. Хидрофилност и хидрофобност. Фазови преходи в липидите, зависимост от липидния състав. Мембранни белтъци: видове, топология, подвижност. Междумолекулни взаимодействия в биологичните мембрани.

2. 2. Биологични мембрани – мембранен транспорт. Видове: проста и облекчена дифузия, пасивен и активен транспорт, първично- и вторично активен транспорт. Механизми на пренос на заредени частици.Йонни канали в биологичните мембрани. Активен транспорт – К+, Na+ АТФ-аза; механизъм на пренос на протони.

3. Радиационна биофизика.

3. 1. Взаимодействие на електрически заредени частици с веществото.

3. 2. Радиочувствителност: филогенетична, онтогенетична и тъканна.

3. 3. Биологични ефекти и защитни механизми. Максимално разрешени дози на облъчване.

3. 4. Методи за измерване на йонизираща радиация – йонизационни камери; Гайгер-Мюлерови броячи; сцинтилационни броячи; филм-дозиметри; термолуминисцентна дозиметрия.

3. 5. Изотопи – атомна структура; видове изотопи (радиоактивни и стабилни изотопи, изкуствено синтезирани изотопи); радионуклидна визуализация; използване на стабилни изотопи в биохимията.

3. 6. Радиационна терапия.