Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Биофизика

   

Ръководител: доц. д-р Валентина Ганева
тел.: (02) 8167 237
е-mаil: valia@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Бояна Ангелова
е-mаil: angelova_bd@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Срок на обучение: 3 семестъра

Обучението се осъществява по утвърден учебен план и осигурява на магистрите многостранна професионална реализация в различни области на биологията и приложните ѝ аспекти, изискващи разширени познания по биофизика.

Обучението на студентите магистри изисква самостоятелност, инициативност и създава възможности за усъвършенстване на практическите им умения. По този начин чрез обучението в катедрата се дава възможност на студентите да работят в научно-изследователски лаборатории в СУ, ССА, медицински центрове, медицински университети и БАН.

Обучението се провежда на български език. Програмата обхваща изучаване и полагане на изпити/текуща оценка по 8 задължителни и 4 избираеми дисциплини (избрани от общо 10 предложени), разработване и защита на дипломна работа. Процесът на обучение по семестри е структуриран както следва:

Първи семестър: 4 задължителни; 1 избираема дисциплина,

Втори семестър: 3 задължителни, 3 избираеми дисциплини и учебна практика.

Трети семестър: 1 задължителна дисциплина – преддипломен практикум, изработване на научен проект и защита на дипломна работа.

Професионални компетенции

1. Получаване задълбочени познания за структурата и функцията на биологичните системи на различни нива на организацията им – от субмолекулно през молекулно, клетъчно до популационно, както и изучаване на съвременните аспекти на биофизиката на еволюцията, процесите на самоорганизацията и морфогенезата.

2. Умения за провеждане на биофизични експерименти и изследвания в областта на молекулярната и клетъчна/мембранна биофизика, интегративен подход към биологичните системи (на ниво тъкани, органи и организми), влияние на средата и биофизични аспекти на взаимодействие на организмите в надорганизмово ниво (популация). Биофизични подходи за изучаване на организацията на биоситемите, както и получаване на теоретични познания базирани на биофизиката на самоорганизацията, морфогенезата и еволюцията.

3. Анализ на данните получени от експериментите и тяхната интерпретация и работа в среда близка до тази в научни институти и производствени предприятия

4. Умения за разработване и реализация на проекти.

5. Умения за работа в екип, вземане на решения и инициативност.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма по биофизика могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторантура. Поради това, че биофизиката е фундаментална биологична наука с поле на приложение в различните области на биологията на животните, биологията на растенията и микробиологията, придобитите знания позволяват реализация и перспективи за кариера в подходящи образователни и научно-изследователски институции, като научни институти на БАН, ССА и медицинските университети, институции с биомедицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания; в специализирани звена свързани с хуманната и ветеринарната медицина, фармацевтични лаборатории, в дружества - производители и разпространители на биомедицински апаратура; в предприятия, чиято дейност е свързана с биотехнологични производства, в звена свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в селското стопанство; в системите за упражняване на мониторинг и опазване на околната среда, държавни и общински органи за екологичен контрол и др.