Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Екология и опазване на околната среда / Екология / Кандидатстване

   

Ръководител: проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова
тел.: (02) 8167 216
е-mail: dansim@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 2 семестъра (за завършили ОКС Бакалавър от професионални направления: 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки за земята, Технически науки (5.11. Биотехнологии), 1.3. Педагогика на обучението по… (Биология и химия, География и биология, Биология и английски език) и направленията към област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.)

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал на студентите се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Екология или Екология и опазване на околната среда или друга дисциплина от дипломата за ОКС Бакалавър по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Екология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът в магистърската програма за задочна форма - обучение срещу заплащане, не изисква явяване на събеседване, а е само по документи, с минимален успех от дипломата за ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образованиеДобър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти по екология, които да могат да се реализират професионално както у нас, така и в различни страни по света при извършването на дейности, насочени към възстановяване на популации и предотвратяване изчезването на защитени видове, биомониторинг, управление на биологичните ресурси, контрол на вредителите, интродукция и аклиматизация на стопански ценни растителни и животински видове, грижи за животните, мениджмънт на биологичните макросистеми и др.

Основният акцент в магистърската програма по екология е поставен върху получаването на знания и умения в областта на биоразнообразието, популационната и поведенческа екология, функционалната и структурната биоценология, хидроекологията, оценка на въздействието върху околната среда и др.

Студентите завършили образователно-квалификационна степен „магистър по екология“ могат да продължат обучението си в докторска степен по екология или успешно да се реализират като специалисти в различни научни и научно-приложни звена в БАН и други университети в страната; експерти в МОСВ и неговите административни структури – ИАОС, РИОСВ, Басейнови дирекции и Дирекции на национални паркове; в общини, кметства и други ведомства и предприятия; в неправителствени природозащитни организации и други, имащи отношение към проблемите на екологията и управлението на природата.

Теми за събеседване по Екология

  1. Популационна екология. Популации - същност. Видове популации и техните особености. Метапопулации.
  2. Пространствена и етологична структура на популациите. Основни типове. Механизми на тяхното изграждане и поддържане, динамичност и биологично значение. Агрегация и принцип на Ейли.
  3. Възрастова и полова структура на популациите. Особености на възрастовата структура на популациите при растения и животни. Характеристика, динамика и биологично значение на половата структура.
  4. Нарастване на популациите. Същност на четирите основни демографски процеси, свързани с нарастването на популациите. Типове популационен растеж. Биотичен потенциал. Капацитет на средата. Регулация на числеността на популациите.
  5. Междувидови взаимоотношения - конкуренция, алелопатия, хищничество, паразитизъм, аменсализъм, коменсализъм, протокооперация, мутуализъм. Екологична ниша. Фундаментална и реализуема екологична ниша. Екологични еквиваленти.
  6. Природни съобщества. Екологични доминанти. Структура на природните съобщества. Типове пространствена и екологична структура. Показатели за видовата структура на съобществата. Екотон и граничен ефект. Денонощна и сезонна изменчивост. Сукцесия, същност, особености.
  7. Екосистема. Същност, структура. Продуктивност и продукция. Хранителни вериги, хранителни мрежи и трофични нива. Екологични пирамиди. Универсален модел за потока на енергията през екосистемите.
  8. Водните ресурси на Земята. Замърсяване на водата и отражението върху живите организми. Източници на замърсяване. Химично, физично и биологично замърсяване. Контрол и управление на качеството на водите.
  9. Замърсяване на въздуха и почвите. Видове замърсители и източници на замърсяване на въздуха. Ерозия, засоляване, заблатяване, замърсяване и пряко унищожение на почвите. Контрол и управление на качеството на въздуха и на почвите.
  10. Опазване на природата. Биологичното разнообразие на България. Категории защитени територии и защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА-2000 в България.