Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Индустриални биотехнологии

   

Ръководител: доц. д-р Диляна Николова
тел: 02 8167 222
e-mail: d.nikolova@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Елена Трифонова
тел: 02 8167 316
e-mail: e.trifonova@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

Завършилите успешно магистърската програма по Индустриални биотехнологии надграждат научните си познания и умения със съвременни елементи от областта на природните, техническите и икономическите науки, имащи отношение към проблемите на биотехнологичното производство и приложение на биопродукти.

Магистърската програма по Индустриални биотехнологии дава възможности на студентите да се ориентират както в научно-изследователската работа, така и към научно-производствената и приложна област в професионалното направление Биотехнологии и хранителни технологии.

Магистрите по Индустриални биотехнологии ще бъдат в състояние да:

Познават и използват най-съвременните достижения на Биотехнологиите;

Познават и свободно да използват и модифицират продуцентите на биопродукти;

Получават и използват биотехнологични продукти в разностранната производствена дейност;

Творчески да контактуват с други сродни специалисти, имащи отношение към различните аспекти на Биотехнологията и молекулярната биология;

Ръководят научни и производствени звена и колективи, работещи в областта на Биотехнологията.

Дипломираните магистри по Индустриални биотехнологии ще намират професионална реализация в научно-изследователски и производствени звена, в т.ч. и във фирми, използващи биопродукти в своята дейност.