Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Паразитология

   

Ръководител: доц. д-р Илиян Илиев
тел.: 02 8167 374
е-mail: iliyan_lazarov@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл.ас. д-р Славка Георгиева
тел.: 02 8167 251
е-mail: sgeorgieva@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Научно-изследователска и преподавателска дейност

Приложна дейност за установяване и контрол на паразити по растенията, животните и човека

Изисквания към подготовката на студентите:

Обши изисквания
Да получат задълбочени теоретични познания и практически умения в областта на паразитологията. Да планират, организират и извършват самостоятелно научно-изследователска работа по паразитология.

Специални изисквания
Да извършват цялостно паразитологично изследване за диагностициране на паразитози, което включва: вземане на проби за анализ; изолиране и идентифициране на паразитите; установяване на степента на инвазия на гостоприемниците; препоръки за профилактика и борба.

Професионални знания и умения, характерни за специалността

Студентите ще получат задълбочени познания за анатомия, морфология, таксономия, биология и екология на основни групи паразити, да усвоят основни методи за работа с тях, за диагностицирането им в различни гостоприемници и установяването им в различни субстрати.

Магистрите ще добият теоретични знания в областта на зоологията и практически умения за провеждане на експериментална работа. Основни познания в областта на организмовата биология – зоология, орнитология, териология, поведение на животните и екология.

Завършилите ще придобият специализирани знания и умения за научни изследвания в областта на протозоологията, нематологията, малакологията, арахнологията, ентомологията, почвената и приложната зоология, зоомониторинга.