Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / География и биология

   

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по….
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем)

1. Насоченост, образователни цели
Подготовката на студентите за придобиване на професионална квалификация „Учител по география и биология“ е насочена към формиране на система от общопрофесионални и специфично-предметни компетентности в съответствие с изискванията на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и Европейската рамка на ключовите компетентности (ЕРКК) за ОКС-Бакалавър. Групата общопрофесионални компетентности, които се формират в хода на подготовката са в съответствие със спецификата на модела на работното място и изискванията на длъжностната характеристика на учителя. Специфично-предметните компетентности са разположени в две направления – география и биология, в контекста на изискванията към специално-научната подготовка на учителя от модела на работното място в двете предметни направления. В единство двете групи компетентности осигуряват възможност за планиране, организация, управление и мониторинг на резултатите от процеса обучение в средното училище по биологичните учебни предмети и по учебния предмет география и икономика.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
В съответствие с изискванията на ЕКР за учене през целия живот, ниво 6 (ОКС-Бакалавър), завършилите специалността трябва да притежават напреднали умения, които показват овладяване и новаторство, необходими за решаване на сложни и непредвидими проблеми в системата на образованието. Системата от необходими умения за изпълнение на професионалната роля на учителя включва: - Прилага терминология от логика, педагогическа психология, педагогика за целите на обучението по география и по биология в средното училище. - Прилага правила, закони, теории от логика, педагогика, педагогическа психология в контекста на обучението по география и по биология в средното училище. - Анализира реални и /или идеално зададени педагогически ситуации от процеса на обучение по география и по биология по дадени наготово или самостоятелно избрани критерии. - Конструира и прилага на практика модели на процес на обучение по география и по биология в средното училище. - Генерира и аргументира педагогически решения в рамките на процес на обучение по география и по биология.

3. Професионални компетенции
Професионалните компетенции, формирани в процеса на обучение с специалност „География и биология“ са свързани с управление на професионални дейности или проекти, поемане на отговорност за вземане на решения в различен работен или учебен контекст, поемане на отговорност за управление на общообразователното (по география и по биология) и/или професионалното развитие на лица и групи. Осъществяване на ефективни организационни връзки, взаимоотношения със социалната среда и с професионалното обкръжение.

4. Професионална реализация
Моделът на работното място на завършилите специалността „География и биология“ включва: всички видове средни училища – държавни, общински и частни като учители по география и по биология ; структури на МОН на национално и регионално равнище като експерти; като специалисти в областта на образованието в общини и други представители на местната власт; обществени и неправителствени организации; висши учебни заведения, институти и звена за квалификация на учители.