Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО за всички студенти от ОКС "бакалавър", които желаят да разработват дипломни работи през уч. 2023/2024 год.

   

 

Уважаеми колеги,

Тези от вас, които желаят да разработват и защитят дипломни работи през учебната 2023/2024 година трябва да отговарят на условията, поставени в ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР" СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА .

Срок за подаване на заявления за допускане до разработване на дипломни работи
от 20 ноември до 18 декември 2023 г.

Студентите подават електронно към съответния инспектор в отдел „Студенти“ заявление за разработване на дипломна работа по образец .

До разработване на дипломни работи, съгласно приетата Административна процедура, се допускат студенти с успешно положени изпити от предходните три (за студенти редовна форма на обучение) или четири (за студенти задочна форма на обучение) учебни години, със среден успех поне Много добър 4,50. Студенти с успешно положени изпити, но със среден успех между Добър 4,00 и Много добър 4,50 могат да бъдат допуснати до разработване на дипломни работи с решение на Факултетния съвет.

Необходими документи:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до разработване на дипломна работа (подписано, сканирано в pdf формат);
  • автобиография;
  • допълнителни документи (ако има такива);

ВАЖНО!!!

НАСОКИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР" ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ И 5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

АНОТАЦИЯ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА – Анотацията се изготвя от научния ръководител, одобрява се от Катедрените съвети и се подписва от научния ръководител и студента.