Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Самостоятелни звена / Лаборатория Вирусология / Преподаватели / проф. д-р Стоян Шишков

   

тел: 2 8167 294
e-mail: sshishkov@biofac.uni-sofia.bg

Образование:

1985 – Магистър по Молекулярна биология, СУ “Св. Кл.Охридски”

1990 – Доктор – Институт по микробиология, БАН, дисертация: "Eфект на ациклогуанозин в комбинация с други нуклеозидни аналози върху херпесвирусната репродукця"

Специализация: 1996 – Институт по микробиология, Падуа, Италия

Преподавателска дейност:

В бакалавърската степен: Лектор по Молекулярна вирусология и Вирусология

В магистърската степен: Лектор по Вирусна репликация; Медицинска вирусология; Терапия и профилактика на вирусните болести, Вирусни инхибитори с природен произход.

Научни интереси:

Противовирусна химиотерапия, комбинирано приложение на химиотерапевтици,

скрининг на вещества с природен и синтетичен произход

Научно - изследователска активност

Публикации - съавторство в 8 статии в международни и в 18статии в български списания.

Участие в международни форуми - съавторство в 22 резюмета.

Участие във форуми в страната - съавторство в 23 резюмета.

Участие в научни проекти:

3 научно-изследователски проекти, финансиран от МОН.

5 изследователски проекти, финансирани от СУ ”Св. Кл. Охридски ”.

Национални патенти: № 47059/1993 г.; № 61830/1997 г.

Избрани публикации:

1. Pancheva, S., S. Shishkov and D. Ilieva. Effect of combined Acyclivir and Ribavirin on experimental Herpes simplex virus type 1 keratoconjunctivitis in rabbits. Acta Microbiol. Bulg., 1993, 29, 61-64.

2. Z. Dimitrova, B. Dimitrov, N. Manolova, S. Pancheva, D. Ilieva and S. Shishkov. Antiherpes effect of Melissa officinalis L.extracts. Acta Microbiol. Bulg., 1993, 29, 65 - 72.

3. Varadinova, T., P. Bontchev, C. Nachev, S.Shishkov, D.Strachilov, Z.Paskalev, A.Toutekova, M.Panteva. Mode of Action of Zn-complexes on Herpes Simplex Virus Type 1 Infection in vitro. J.chemother., 1993, 5, 1, 3-9.

4. Varadinova, T., S. Shishkov, N. Ivanovska, M. Velcheva, S. Dangaaghiin, Z.Sa-madanghiin, Z.Yansanghiin. Antiviral and Immunological Activity of a New Pavine Alkaloid (-)-Thalimonine Isolated from Thalictrum simplex. Phytothr. Res. 1996, 10, 414-417.

5. Shishkov, S., T. Varadinova, P. Bontchev, C. Nachev, E. Michailova. Complexes of Zinc with Picolinic and Aspartic Acids Inactivate Free Varicella-Zoster Virions. Metal Base Drugs, 1996, 3, 1, 11-14.

6. Shishkov, S., T. Varadinova,, M.Panteva, P.Bontchev. Effect of Complexes of Zinc, Cobalt and Copper with D-aminosgars on the Replication of Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1). MDB, 1997, 4, 1, 35-38.

7. R. Vassileva, D. Taskova, Z. Kamenarska, S. Popov, V. Bankova, S. Shishkov. Inhibitory effect of marine bacteria and invertebrates aginst HSV-1 and HSV-2 in vitro. 2002. Proc. VIIIth Congress Microbiology, Plovdiv, Bulgaria, 368-373.

8. Shishkov, S. 2003. Anti-Herpes activity of herbal extracts. In “The magic elixirs with diseases and prophylaxis”.(R. Rusev, Ed.), Gratsia-Magazin Ltd., 35-37.

9. D. Petrova, S. Shishkov, S. Vlahov. Novel thermostable serine collagenase from Thermo-actinomyces sp. 21E: purification and some properties. J.Basic Microbiol, 2006, 46, No. 4, 275-285.

10. Stankova, I., T. Dzimbova, S. Shishkov, K. Kostova and A. Galabov. Synthesis and biological activity of amino acid ester prodrugs of acyclovir. 2006. Proceeding 29th European Petide Symposium, Sept.ember, 3-8, 2006, Gdansk, Poland. Peptides 2006 (Edit. K. Rolka, P. Rekowski and J. Silberring), 226-227.

11. Костова, К., Ст. Шишков, Й. Кърджева, М. Найденова. Инхибиторен ефект на български екстракти от антарктически актиномицети спрямо репликацията на HSV-1. 2007. Сб. Докл. Научна конф. с междунар.участие “Ст. Загора’ 2007, 246-251.