Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Методика на обучението по биология / Преподаватели / доц. д-р Ася Асенова

   

тел. 02 8167 298
e-mail: a.asenova@uni-sofia.bg

Образование:

Висше образование: Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, квалификация - учител по биология и химия, магистърска образователна степен.

Научна степен - доктор по педагогика ( шифър 05.07.03. – Методика на обучението по биология)

Научно звание – старши асистент по шифър 05.07.03. Методика на обучението по биология

Заемани длъжности:

От 2001 г. последователно: докторант, асистент, ст.асистент в катедра Методика на обучението по биология към Биологически факултет на СУ.

Професионален опит:

  • Провеждане на система от упражнения и семинари в бакалавърска и магистърска степен на обучение по: “Хоспитиране”, “Текуща педагогическа практика”,”Методика и техника на училищния експеримент по биология”, “Научно-изследователската дейност по методика на обучението по биология”.
  • Участие в обучителни тренинги с експерти и учители в страната.
  • Участие в международен проект съвместно с организацията “Schools online”- САЩ свързан с внедряването на информационни и комуникационни технологии в обучението. Притежавам сертификат за обучител от посочената организация.
  • Участие в проект към фонд Научни изследвания на СУ - “Разработване на автотренинг-система за формиране на специфични умения в традиционна и мултимедийна среда на студенти /професионално направление-учител по биология” /603/3427/025, 2002-2003 г.
  • Участие в една международна конференция, 2003 и две национални конференции, 2001-2003г.
  • Участие в проект ”Възстановяване на влажните зони”, МОСВ,Сдружение”Движение предтечи”РИО на МОН, април 2005-февруари2006г.
  • Участие в проект”Драгомански карст-дом на богове и птици”, Фондация Екообщност, май 2005-февруари2006г.
  • Статии в български списания, 2001, 2002, 2003 и 2004,2006г

5. Езици:

  • английски език - писмено и говоримо
  • руски - писмено и говоримо

6.Компютърна грамотност:

Word, Excel, Power Point,Internet

Научни интереси:, приложна логика, психологически теории за учене,проектно базирано обучение, алгоритмизация и управление на процеса обучение по биология, екологично образование, информационни технологии в обучението.