Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Екология и опазване на околната среда

   

Ръководител: проф. д-р Анелия Кенарова
каб. 249
тел. 02 8167 229
e-mail: kenarova@biofac.uni-sofia.bg

Катедрата по екология и опазване на околната среда е основана през 1974 г. Това е първата и най-стара университетска катедра в България, която вече четири десетилетия обучава и подготвя кадри в областта на екологията и опазването на околната среда. През различните години последователно ръководители на Катедрата са били проф. Иван Бондев (1975–1993), доц. Румен Дойчев (1994–1999), а от 1999 г. и днес – доц. Валентин Богоев. Дългогодишни преподаватели в катедрата са били още проф. Иван Пенев, доц. Марин Симеоновски, доц. Иван Цонев, доц. Петър Стоянов, гл.ас. Боян Бояновски. Участие в учебния процес са вземали още и биолозите Надежда Фурнаджиева, Веска Станоева, Федя Златарева, Васил Василев.

Понастоящем катедрата провежда обучението по Екология и опазване на околната среда на студентите от всички бакалавърски специалности на Биологическия факултет, а също така извежда две магистърски програми – по Екология и по Опазване на околната среда.

e-1

Проф. Иван Бондев, ръководител на катедрата от 1975 до 1993 г.

В катедрата са застъпени всички основни направления на съвременната екология – фитоекология, зооекология, екология на микроорганизмите, етология, хидроекология и опазване на водите, почвознание и опазване на почвите, мониторинг и опазване на биологичното разнообразие, молекулярна екология. Изградени са и оборудвани специализирани лаборатории за всяко едно от тези направления. През лабораториите и учебните зали на катедрата досега са преминали над 5000 студенти, 600 дипломанти и 20 докторанти.

Целият този обем от преподавателска и научна работа на Катедрата по екология и опазване на природната среда се осъществява от 10 преподаватели (от които 6 хабилитирани) и от двама биолози.

e-2
e-3
Защита на дипломни работи в катедрата през 1986 г. Юбилейна научна сесия 29.05.1997 г. – доц. Румен Дойчев и гл. ас. Боян Бояновски

През годините на своето съществуване, а и понастоящем катедрата поддържа тесни контакти със сродни звена от институтите на БАН и други университети както в България, така и в чужбина. Плод на научната и преподавателска работа на катедреният колектив са публикуваните досега над 1000 научни статии и доклади, десет учебника, две ръководства, една монография и шест учебни помагала.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научноизследователската работа в катедрата засяга всички основни направления на съвременната екология
Фитоекология – първична биологична продуктивност, опазване на растителността и на защитените територии;
Зооекология – структурата и динамиката на природните популации на безгръбначни и гръбначни животни и използването им за нуждите на екологичния мониторинг;
Екология на микроорганизмите – фундаментални и приложни въпроси на структурата и динамиката на микробните популации във води и почви и участието на микроорганизмите в биоиндика-цията и детоксикацията на различни неприродни съединения;
Етология – структура и поведение на популации в естествени и лабораторни условия;
Хидроекология и опазване на водите –опазване на водните ресурси и прилагането на мониторингови методи за контрол на водите;
Почвознание – разработват се въпроси, свързани с опазването на почвите и методи за тяхното очистване;
Приложение на дистанционните методи и ГИС за нуждите на локалния и глобалния мониторинг.
Молекулярна екология – съвременни молекулярни методи за анализ и диагностика на структурата и динамиката на природни популации, както и мониторинг и детоксикация на различни неприродни съединения в околната среда.

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
1. „Екология и ООС“ с титуляр доц. В. Богоев, проф. М. Любенова, доц. Д. Симеоновска, за студентите от всички бакалавърски специалности на БФ.
2. „Управление на отпадъците“ – доц. А. Кенарова, за специалност Екология и ООС
3. „Етологоя” – доц. Д. Симеоновска, за специалност Екология и ООС
4. „Екологичен мониторинг“ – проф. М. Любенова и др., за специалност Екология и ООС
Избираеми:
1. „Биоресурси и тяхното опазване“ – проф. М. Любенова
2. „Биогеография“ – доц. Р. Цонев
3. „Екология на човека“ – гл. ас. д-р К. Димитров

e-4
e-5
Учебна практика по екология в ботаническата градина в гр. Балчик Учебна практика по екология във водопречиствателна станция – 2013 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
1. Магистърска програма „Екология“. Преподавателите от катедрата участват в нейното извеждане със задължителните курсове Популационна и поведенческа екология“. Структурна и функционална биоценология, Фитоекология, Зооекология, Екология на микроорганизмите.
2. Магистърска програма „Опазване на околната среда“ Защитени територии и опазване на биоразнообразието, Екологични основи на борбата с вредителите, Опазване и контрол на водните ресурси, Екотоксикология, Радиоекология, Информационни технологии за околната среда и избираеми курсове – Хидроекология, Природни екосистеми, Агроекосистеми и тяхното опазване, Молекулярна екология, Поведенческа екология, Хроноекология, Оценка на въздействието върху околната среда.

e-6
e-7
Учебна пракитка по екология на Черно море – 2013 г. Учебна пракитка по екология на Витоша – 2013 г.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Преподаватели от катедра „Екология и ОПС“ участват периодично в лекционни курсове по екология и опс на различни форми на следдипломна квалификация.