Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Регистрация на студенти в списък със заместващи учители към регионалните управления на образованието

   

Регистрация на студенти в списък със заместващи учители към регионалните управления на образованието

От октомври 2020 г.: С оглед на пандемична обстановка, Министерство на образованието и науката създава резерв от кадри, които при необходимост да се включат като заместващи учители в предучилищното и училищно образование. По тази причина се изработва информационна база данни от “заместващи учители” към всяко регионално управление на образованието (РУО). РУО са създали условия за регистрация на желаещите учители, специалисти и студенти да станат част от този резерв, който да се включи в образователния процес, в случай на необходимост. В създаващата се база данни на заместващи учители биха могли да се регистрират и включат:студенти в последна година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) “бакалавър” или “магистър” от професионално направление “Педагогика” или “Педагогика на обучението по…”; студенти или преподаватели на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” по специалности от областта на висшето образование според “Класификатора на областите на висшето образование и професионални направление”, утвърден
от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06. 2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули;специалисти с вече придобита професионална квалификация “учител” и “учител по…”.Студентите и специализантите, които имат желание да се включат в резерва от кадри, биха могли да извършват регистрацията си с попълването на електронен формуляр, който могат да открият на електронните страници на регионалните управления: https://www.mon.bg/bg/324