Начало / Новини / Новини и събития / Заключително събитие по проект "Модерн-@"

   
Заключително събитие по проект "Модерн-@"

В зала „Дом на Европа“ в Представителството на Европейската комисия в България се проведе заключителната конференция по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „Модерн-@“: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В проекта, чийто координатор е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, участват осем български университета и двадесет асоциирани партньорски висши училища от чужбина, както и три национално представени организации на бизнеса: Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

1-2

Събитието беше модерирано от доц. Силвия Цветанска, член на управленския екип и координатор Управление на качеството по проекта. Тя поздрави всички присъстващи и им благодари за активността и съпричастността при изпълнение на проектните дейности. „Всеки проект има смисъл, ако има продължение, ако има устойчивост и ако тези екипи, които създадохме заедно, продължат да съществуват“, отбеляза доц. Цветанска и допълни, че проектът, по който работят всички заедно е голям, амбициозен, с ясно изразено европейско измерение и със сигурност ще повлияе на системата за висше образование у нас. Доц. Цветанска изрази надеждата си, че проектът ще даде вдъхновение за още нови и споделени магистърски програми.

1-3

При откриването на заключителното събитие участниците бяха приветствани от проф. дхн Георги Вайсилов, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, която координира работата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – финансирала проекта.

1-4

Той поднесе поздрав към Софийския университет, като координатор на проекта и към останалите включени университети и партньорски организации. Той подчерта, че това е един от най-добрите проекти, който работи в областта на модернизацията на българското висше образование. Проф. Вайсилов говори и за различните процедури, насочени към висшите училища и посочи, че се предвиждат нови такива. Той пожела успех и изрази увереността си, че работата на всички ще бъде полезна и успешна.

Проф. д-р Елиза Стефанова, ръководител на проект „Модерн-@“, представи постигнатите резултати. Тя посочи, че проектът е започнал през лятото на 2021 г. и въпреки предизвикателствата, свързани с пандемията от Ковид-19, работата е организирана успешно. Проф. Стефанова подчерта, че при създаване на проекта идеята е била да обединят усилията си като преподаватели, като фирми и организации от бизнеса, за да предоставят образование, което е важно за обществото. В изказването си проф. Стефанова представи постиженията по всички проектни дейности. Като основно постижение на проекта тя изтъкна изградената партньорска мрежа и развитото умение на партньорите от висшите училища и от работодателските организации да говорят на общ език.

1-5

Проф. Стефанова подчерта, че миналата година са били записани и първите студенти в новосъздадените споделени програми, а вече има и първите дипломирани студенти по тях, което показва, че направеното по проекта ще има устойчивост.

Програмите са в три приоритетни области: педагогически, природо-математически и технически науки, В рамките на проекта е изградена облачна академична екосистема, която дава възможност на преподавателите да споделят дигитално съдържание.

Работната програма на заключителната среща продължи с презентация на д-р Томчо Томов от Българската стопанска камара за ролята на компетентностните модели при създаване на програмите по проекта. След това проф. Мария Нишева-Павлова от Софийския университет представи съвместната бакалавърска програма „Анализ на данни“, създадена съвместно с Техническия университет - София. Интерес предизвика представянето на магистърската програма „Медицинска физика“ от доц. Красимир Митев от Софийския университет и партньорите от Пловдивския университет. В последвалите презентации на представителите на бизнеса беше засегната темата за необходимостта от нови умения и навлизането на нови професии на пазара на труда. От името на работодателските организации говориха г-жа Беата Папазова от Българската търговско-промишлена палата и г-жа Росица Стелиянова от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

1-6

Доц. Николина Николова и партньорите от ЮЗУ, ШУ, ТрУ и Университета „Асен Златаров“ - Бургас представиха магистърските програми в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, а проф. Мадлен Данова засегна темата за съвременната методическа подготовка на бъдещите учители по повод на представянето на магистърската програма „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“. Специален гост на форума беше д-р Фотини Толуди от Аристотеловия университет в Солун – асоцииран партньор по проекта. Тя говори за ползите от международно партньорство и проведените специализации на преподаватели

По проекта е създаден междууниверситетски и междуфакултетски виртуален център в подкрепа на подготовката на учители, който беше представен от проф. Румяна Пейчева - Форсайт.

Събитието приключи със заключителна дискусия, водена от проф. Васил Маринов – функционален ректор на Софийския университет и член на управленския екип по проекта. В дискусионен формат бяха обсъдени научените уроци, актуалните въпроси и бъдещите ориентации за съвместна работа след приключването на проекта.

Споделеното мнение от всички участници във форума потвърди успешното постигане на целите на проекта и високата добавена стойност на създадените съвместни програми. Като полезни и необходими бяха оценени проведените обучения за преподаватели и студенти, както и разработените електронни ресурси за обучение.

Част от магистърските програми бяха представени по атрактивен начин чрез постерни презентации и видеоклипове.

Видео представяния на магистърска програма „Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“ :

Видео представяне на специалност „Анализ на данни“ (ОКС „Бакалавър“):