Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет участва в проекта PROMISCES

   
Софийският университет участва в проекта PROMISCES

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ участва в проект по Хоризонт 2020 на тема „Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system“, PROMISCES, по конкурсна процедура към Зелена сделка LC-GD-8-1-2020, „Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и подвижни химикали“. Проектът е на обща стойност 12 милиона евро и официално стартира на 1 ноември 2021 г.

Дългогодишната съвместна работа на екипите от направления Екологична биотехнология, Плазмени технологии от Софийския университет и Технологии за пречистване на водите от Университета по архитектура, строителство и геодезия дадоха резултат в спечелването на този голям проект по Хоризонт 2020. Проектът е свързан с приложение на плазмени технологии за обезвреждане на токсични замърсители в утайки и инфилтратни води на база Столично предприятие за третиране на отпадъци. Целта е да се предложат иновативни технологии за обезвреждане на най-токсичните замърсители в околната среда. Центърът по компетентност Clean&Circle вече разполага с необходимата апаратура и експертен потенциал, за да участва в разработване на иновативни плазмени технологии за третиране на токсични отпадъци и молекулярно-биологични индикаторни технологии за техния контрол и управление.

Дългосрочната цел на проекта и създадената партньорска мрежа на Европейско равнище е постигане на кръгова икономика с нулево замърсяване и тази висока цел мотивира експертите от проекта PROMISCES да обединят усилия за разработването на иновативни решения за отстраняване на токсичните замърсителите от околната среда. Партньорите в проекта подписаха договор за 12 милиона евро с Европейската комисия, с което PROMISCES и Софийският университет като партньор по проекта, стават част от Европейската Зелена сделка. На Европейско равнище PROMISCES ще разработва технологии за отстраняването на токсични замърсители от почвата, седиментите, повърхностните и подпочвените води, инфилтратни води от сметища и от генерираните утайки при тяхното пречистване. Тези замърсители са сред най-опасните за човешкото здраве и за всички организми в краткосрочна и дългосрочна перспектива.

Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) – асоцииран партньор на Центъра по компетентност Clean&Circle и в PROMISCES, е най-големият технологичен комплекс за преработка на отпадъци на Балканския полуостров и един от технологичните лидери в ЕС в областта на преработка на отпадъците. На базата на технологиите в СПТО ще се изследват процесите на акумулиране и отстраняване чрез плазма на трудно разградими замърсители и ще се създават иновативни технологии за ефективното им обезвреждане.

1-1

Началото на проекта, финансиран от Хоризонт 2020, е 1 ноември 2021 г. PROMISCES е с продължителност 42 месеца. Двадесет и седем партньори и тридесет и три асоциирани партньори от девет държави от ЕС се обединяват в интердисциплинарен консорциум, който включва академични институции, частни фирми, изследователски центрове и водни оператори.

2-2
3-3

Партньорите по проекта и асоциираните партньори ще работят заедно по технологичните предизвикателства и ще предложат препоръки за прилагане на работещи стратегии за управление на токсичните замърсители и създаването на по-ниско токсична околна среда, ключови за европейските политики.

4-4

Лицата на PROMISCES от Софийския университет и Clean&Circle

Иновациите, разработени от PROMISCES, се очаква да допринесат значително за постигане на целите на Европейската Зелена сделка за по-безопасна и устойчива околна среда.

За повече информация:

https://cordis.europa.eu/project/id/101036449

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/promisces/