Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет разкрива нова бакалавърска програма „Анализ на данни“

   
Софийският университет разкрива нова бакалавърска програма  „Анализ на данни“

От следващата академична учебна 2022/2023 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ разкрива нова бакалавърска програма „Анализ на данни“. Програмата ще бъде част от специалностите във Факултета по математика и информатика в професионално направление 4.5 Математика. Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, по информатика или по информационни технологии или с оценка от кандидатстудентски изпит по математика.

Първата по рода си в България бакалавърска програма „Анализ на данни“ има за цел да подготвя специалисти, които притежават необходимите знания и умения за извършване на дейностите по събиране и анализ на данни за вземане на информирани решения и изграждане на модели за бъдещи действия на базата на солиден математически апарат, съчетан с методи на статистиката, информатика и съвременните информационни технологии. Студентите ще получат знания на високо ниво, което ще им позволи да ги прилагат във всички области на бизнеса и управлението, в които се разчита на високоефективен анализ на данни като фактор за устойчиво развитие.

Обучението по специалността ще бъде базирано на поредица от математически, статистически и информатични дисциплини, които осигуряват необходимата общотеоретична подготовка. Специализираната част ще съдържа дисциплини от областта на науката за данните, в това число статистическо моделиране, машинно самообучение и извличане на закономерности от данни, анализ и обработка на големи данни. Ще се изучават също съвременни технологии и софтуерни инструменти за съхраняване, анотиране, обогатяване, обединяване и предаване на данни, ститистически анализ и визуализация на данни, извличане на знания от данни и др. Акцент в обучението е и получаването на знания в областта на разработването и управлението на проекти и правните и етичните аспекти на работата с данни. Предвидени са и множество избираеми дисциплини, практикуи и възможности за стаж, които ще позволят на студентите да получат подходяща профилирана подготовка.

Планира се специалността да бъде съвместна между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет – София. Дейностите по създаването ѝ се осъществяват с подкрепата на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.