Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет получи статут на изследователски университет

   
Софийският университет получи статут на изследователски университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ получи статут на изследователски университет за следващите четири години от Министерството на образованието и науката. Списъкът на одобрените университети бе одобрен от Министерския съвет и от 2022 г. ще се актуализира всяка година.

Алма матер получи над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Критериите за класиране включват: значима по количество и качество научна продукция, голям брой цитирания в научната литература, брой защитили докторанти, привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по методика, която включва само обективни критерии, като се използват данните от международните бази данни Scopus и/или Web of Science. Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула. При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания.

Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура на 24 юни 2021 г., след като МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут. В Министерството на образованието и науката постъпиха заявления от 26 висши училища. Те бяха оценени по приетата от служебния кабинет методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова определянето им е задължително условие за това неговата реализация да започне навреме.