Начало / Новини / Новини и събития / Основните работни заплати на академичния състав в Софийския университет са увеличени средно с 13 процента от 1 януари 2019 г.

   
Основните работни заплати на академичния състав в Софийския университет са увеличени средно с 13 процента от 1 януари 2019 г.

От 01.01.2019 г., след подписване на анекс към Колективния трудов договор, основните работни заплати на академичния състав в Университета са увеличени средно с 13%, като най- голямо е увеличението на заплатите на асистентите – от 700 на 820 лв, най-малко - при професорите и доцентите – съответно от 1010 на 1100 лв. и от 890 на 980 лв.

В проценти увеличенията по категории персонал са следните:

звено, категория персонал средно увеличение в % на основната заплата
асистент 17%
главен асистент 10%
доцент 10%
професор 9%
СРЕДНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 13%

 

Съгласно Колективния трудов договор академичният състав, заемащ ръководни длъжности, получава за изпълнението на длъжността месечно допълнително трудово възнаграждение, определено с решение на Академичния съвет.

На заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Академичният съвет утвърди увеличение и на тези възнаграждения, като отново най-голямо е увеличението на най-ниските възнаграждения, най-малко е при ръководството на Университета и факултетите.

 

Ръководна функция възнаграждение до 31.12.2018 г. възнаграждение от 01.01.2019 г. увеличение в %
Ректор 845,00 лв. 920 лв. 9%
Зам.-ректор 780,00 лв. 850 лв. 9%
Председател на Общото събрание 715,00 лв. 780 лв. 9%
Зам.-председател на общото събрание 162,50 лв. 200 лв. 23%
Председател на Контролния съвет 357,50 лв. 400 лв. 12%
Декан 715,00 лв. 800 лв. 12%
Зам.-декан 357,50 лв. 400 лв. 12%
Директор на департамент 715,00 лв. 800 лв. 12%
Зам.-директор на департамент 178,75 лв. 200 лв. 12%
Ръководител на катедра до 10 човека 78,00 лв. 120 лв. 54%
Ръководител на катедра от 10 до 30 човека 117,00 лв. 170 лв. 45%
Ръководител на катедра над 30 човека 143,00 лв.

200 лв.

 

40%
Ръководител на лаборатория над 5 човека 52,00 лв. 65 лв. 25%
Ръководител на център от 5 до 10 човека 65,00 лв. 80 лв. 23%
Ръководител на център над 10 човека 91,00 лв. 115 лв. 26%

 

Утвърдените от Академичния съвет размери на допълнителните месечни възнаграждения за изпълнение на ръководни функции от членове на академичния състав ще засегнат около 200 човека и общо за увеличението са необходими около 5 000 лв. месечно.