Начало / Новини / Новини и събития / Людмила Кроужилова и доц. д-р Анушка Хеския Леви бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Людмила Кроужилова и доц. д-р Анушка Хеския Леви бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемония, на която чешката българистка и преводачка Людмила Кроужилова и доц. д-р Анушка Хеския Леви от Факултета по класически и нови филологии бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличията бяха връчени от ректора на Алма матер проф. д-р Георги Вълчев.

Людмила Кроужилова получава отличието за заслугите си към Софийския университет и българската бохемистика, както и за популяризирането на българската култура и литература в чужбина. От нейно име наградата получи доц. Цветанка Аврамова от Катедра „Славянско езикознание“ към Факултета по славянски филологии.

1-1

Житейският и творческият път на Людмила Кроужилова са неразривно свързани с България. Започнала висшето си образование като студентка в дисциплините „Бохемистика“ и „Русистика“ на Карловия университет, Людмила Кроужилова открива поезията на Христо Ботев и възхищението ѝ от нея я подтиква да се дипломира и в специалността „Българистика“. Интересът ѝ към България и българската литература я запознава с българските студентски среди в Прага и впоследствие тя не се поколебава да свърже живота си с България и да я избере за своя втора родина.

Професионалната реализация на Людмила Кроужилова протича като преподавател по чешки език в Катедрата по славянско езикознание към Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В продължение на тридесет и пет години тя преподава с много любов родния си език на българските студенти и напълно отговорно можем да кажем, че високото равнище на българската бохемистика и славистика в последните десетилетия на миналия и началото на този век се дължи на всеотдайната ѝ работа. Няма студент, който да е потърсил помощ от нея и тя да му е отказала. Затова всички я помнят с любов.

1-2

Людмила Кроужилова е автор на учебници по чешки език, участник е в колектива, изработил големия Чешко-български речник в два тома, главен консултант в речника на некнижовната чешка лексика и автор на многобройни статии в областта на съпоставителната ономастика и теорията на превода.

Наред с преподавателската и научната си дейност Людмила Кроужилова е активен преводач и популяризатор на българската литература, и преди всичко на поезията, в Чехословакия и Чехия. Свидетелство за това са безбройните ѝ преводи на български автори, сред които тук ще откроим само стихосбирката на Борис Христов Честен кръст (1993), публикувана като двуезично издание, подбора, съставителството и превода на изданието Пейо Яворов Насън и наяве (1997), и накрая венецът на преводната ѝ поетическа дейност, новата антология на българска поезия До другата трева… (2020), получила наградата на СПБ за превод на българска книга на чужд език през 2020 г. В настоящия момент заедно с други чешки българисти Людмила Кроужилова подготвя представителна антология на българската възрожденска литература, която за първи път представя цялостен поглед върху нашата литература през Възраждането. Сред преводите ѝ трябва да отбележим и превода на химна на българската духовност Върви, народе възродени на чешки език. Издала е също три авторски стихосбирки и една детска книжка на чешки език.

Людмила Кроужилова е член на СПБ и на Съюза на чешките писатели. За преводаческата си дейност е получавала награди и от двата съюза.

1-5

Доц. д-р Анушка Хеския Леви се награждава с високото отличие за изключителните ù заслуги в развитието на академичната испанистика, както и за популяризирането на испанския език и култура в България. От нейно име наградата получи проф. д-р Гергана Петкова, декан на Факултета по класически и нови филологии.

1-3

Доц. д-р Ани Леви е сред най-продуктивните и уважавани български испанисти, като работата ѝ е призната и извън пределите на страната. Любим преподавател на поколения испанисти, тя успява да предаде собствената си любов към испанския език и култура на всички свои студенти. Родена на е 1 септември 1945 г. в София. Завършва висшето си образование през 1967 г. в специалността „Испанска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа на тема El valor de “Heroica de Buenos Aires” en la obra dramática de Osvaldo Dragún. Веднага след като завършва висшето си образование, специализира в продължение на една година испаноамериканска литература в Хаванския университет, а през 1979 г. – теория на превода в Московския лингвистичен университет. През периода 1978-1984 г. е задочен аспирант в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, като през 1984 г. ѝ е присъдена научната степен „доктор по филология“ за дисертацията ѝ (написана и защитена на руски език) на тема „Роман о диктаторстве“ в испаноамериканской литературе (70- е годы ХХ века).

1-4

Доц. Леви специализира многократно в испаноговорещи страни: следдипломна специализация в областта на цивилизацията на маите (Хавана, 1967 г.); летен курс за преподаватели по испански език (Мадрид, 1991 г.); курс „Сефарад“ (Мадрид, 1992 г); тримесечна специализация за испанисти (Мадрид, 1992 г. и 1999 г); участие в VIII-та среща по превод в Университета Комплутенсе (Мадрид, 1999 г.) и в Международна конференция на испанисти от Източна Европа (Саламанка, 2000 г.). Трудовата си траектория Ани Леви започва като преподавател в Школата за чужди езици към Министерството на външната търговия (1968-1971 г.), а през 1969 г. преподава испански език и в Школата за чужди езици към Министерството на образованието. През 1971 г. доц. Анушка Леви печели конкурс за редовен преподавател в Катедрата по испанистика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, където през 1991 г. ѝ е присъдено научното звание „доцент“, като хабилитационният ѝ труд „Табуирана лексика (проблеми, методология, речева ситуация)“ е публикуван в Годишника на Софийския университет през 1991 г. Сравнително младата специалност предопределя голямата преподавателска заетост на Ани Леви: покрива широк спектър от практически и теоретични дисциплини като Практически испански език - граматика, лексика, превод, анализ и коментар на текст, разговор, писмени упражнения (от 1971 г.); Симултанен и консекутивен превод (от 1978 г.); Увод в общата теория на превода (от 1978 г.) и други. Води и различни избираеми курсове – Модели на превода; Трансформациите в превода; Теория на симултанния и консекутивния превод, Табуирана лексика и превод; Съвременни течения в теорията на превода и др. (от 1983 г); Испаноамериканска литература (XIX в.) (през периода 1985-1986 г.); Съвременният испаноамерикански роман (от 1984 г.); Лексикология и фразеология (1997-2000 г.); различни магистърски курсове по Теория на превода, по Теория на литературата и по Литература (от 2001 г.). В Катедрата по арабистика води магистърски курс по приложна лингвистика: Обща теория на превода; Теория на симултанния и консекутивния превод (2000 г.). В Катедрата по германистика води магистърски курс по лингвистика и превод: Обща теория на превода (2001 г.). От 2004 г. до пенсионирането си Ани Леви е преподавател в Департамента по чужди езици и литератури (днес Департамент „Романистика и германистика“) в Нов български университет, където е титуляр на редица дисциплини в областта на теорията на превода и испаноамериканската литература. Доц. Ани Леви членува в редица професионални и научни сдружения: Европейска асоциация на преподавателите по испански език (АЕРЕ); Асоциация на испанистите в България; Асоциация на преподавателите по испански език в България; Съюз на преводачите в България. През различни периоди доц. д-р Ани Леви изпълнява редица професионални, административни и научни длъжности: ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (от 1995 г. до 2003 г.); член на Изпитната комисия за изпитите DELE (международна диплома за владеене на испански език) (София, 1996 г., 1997 г., 2000 г.); председател на Изпитната комисия за изпитите DELE (София, 1998 г., 1999 г., 2000 г., 2001 г., 2009-2011 г.). Особено големи са заслугите на доц. д-р Ани Леви като ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика. По време на нейните два мандата (от 1995 г. до 2003 г.), Ани Леви, с помощта на дипломатическите представителства на испано-говорещите страни, и преди всичко на Испания, у нас, успява да издейства от ръководството на Университета зали за библиотека на Катедрата, която дотогава разполага само с два малки кабинета; първата виртуална зала на Института „Сервантес“ в света; испаноезичен център - първи сред всички филологии в Софийския университет. Ани Леви взема дейно участие в редица редколегии, научни съвети и експертни комисии: редколегия на Годишника на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет (1995-2003 г.); научен съвет на ФКНФ (1995-2003 г.); Специализиран научен съвет по литературознание към ВАК (1995-1997 г.); Научна комисия по Филология на ВАК (2010-2011 г.); Научно жури по защита на докторска дисертация (Саламанка, 1997 г.). Като член и председател на комисии, приемащи учебниците за средното училище, доц. Леви участва и в експертни комисии към МОН: председател на комисията за матурите и др.; член на комисии по конкурси за научни звания към СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, и др.

Ани Леви изнася редица лекции и води специализирани теоретични курсове пред различни извънуниверситетски форуми: в Института „Сервантес“ води курс по симултанен и консекутивен превод (2008 г., 2010 г.); пред Агенция Sofia-press води специализирания курс Rasgos específicos de la traducción de textos socio-políticos; пред Академията за социални науки изнася курс по теория на симултанната интерпретация; участва с лекции в семинари за чуждестранни българисти: „Интерференция на родния език при превода“ (1983 г.), „Теоретични и практически въпроси на художествения превод“ (2002 г.); изнася теоретични лекции пред Съюза на преводачите в България: „Преводите на български от романските езици“, „Специфичното в работата на устния преводач“; „Новият латиноамерикански роман“; участва в Колоквиума Los países de la antigua Europa del Este в Университета „Антонио де Небриха“ (Мадрид, 1992 г.); участва в курсовете за подготовка на преподавателите по испански език, организирани от Министерството на образованието и Посолството на Кралство Испания в София, с лекциите La traducción del español al búlgaro (1997 .); La enseñanza de la literatura en la escuela secundaria (1998г.); El lugar de la traducción en la enseñanza de idiomas (2004 г.).

Доц. д-р Ани Леви е носител на следните държавни и професионални награди и отличия: държавен орден І степен „Св. св. Кирил и Методий“ (1985 г.); годишна награда на Съюза на преводачите в България (1981 г.); Златна значка на Съюза на преводачите в България (1986 г:); както и на следните чуждестранни награди: Дама на Ордена „За граждански заслуги" (Испания, 1998 г.) и Офицер на Ордена „За граждански заслуги" (Испания, 2003 г.). Доц. д-р Ани Леви, в съавторство с Мариана Димитрова и Рафаел Алварадо, разработва телевизионната програма „Новият латиноамерикански роман“ (БНТ, 1976 г.), а с Димитрина Янева - първия курс по испански език по БНТ (1978-1980 г.). Автор е на множество преводи от испански на български и от български на испански език, на редакции на преводи на произведения от испаноезичните литератури. От 1968 г. до пенсионирането си участва активно като симултанен и консекутивен преводач с испански, руски и френски език в над 300 международни прояви в България, Полша, Гърция, Дания, Финландия, Куба, Русия. Автор е на редица научно-популярни статии по теми върху превода, образованието и литературата. Развива активна дейност по разпространението на испаноезичната култура (статии във вестници, радиопредавания, телевизионни интервюта, рецензии и др.).