Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. дгн Калинка Иванова Маркова, дългогодишен член на Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“.

Опелото ще се извърши на 26 юни 2021 г., от 9.00 часа, в църквата на Централните софийски гробища.

 

Проф. дгн Калинка Иванова Маркова е родена 1940 г. във Варна. Завършва Химическия техникум в родния си град и продължава образованието си в Химико-технологически институт в София, днес ХТМУ, в специалност „Химия и технология на горивата“. Продължава в същия университет като редовен аспирант (докторант). Темата на дисертационният й труд е свързана с характеризиране на промените, настъпващи в експлоатационните параметри на въглищата при добива и съхранението им.

След успешна защита на дисертационния си труд и конкурс през 1978 г. е назначена на длъжност старши научен сътрудник II степен в Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. През следващите години проф. Маркова работи неуморно по развитието и приложението на химически и спектрални техники при изучаване на твърдите горива, в това число термогравиметричен анализ, инфрачервена спектроскопия, масспектрометрия и др. Има успехи в прилагането на екстракционен анализ, определение съдържанието на функционалните групи на кислорода, установяване на формите на сярата във въглищата и др. Тя бе ръководител и участник в редица проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, като за някои от тях е била отличавана с престижни награди.

Научните интереси на проф. Маркова бяха в областта на автоокислението на български въглища, като това бе и темата на докторската й дисертация. Проф. К. Маркова бе желан и търсен партньор. Тя си сътрудничеше и ръководеше колективи от учени от БАН – Институт по органична химия с Център по фитохимия и Института по геология, от Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, от Института по почвознание „Н. Пушкаров“ и др.

Проф. дгн К. Маркова е автор на монографията „Coal Autooxidation”. Тя е член и на авторски колектив с колеги от Украйна на монография, посветена на пиролитичната термодеструкция на въглища. Участваше в редица международни сътрудничества с Гърция, Сърбия и Украйна. Проф. дгн К. Маркова работи и в областта на изучаването на органичното вещество на проби от остров Ливингстън в Антарктида. През последните години проф. Маркова продължи научните си изследвания с колективи в области, свързани с екологията на почви и отпадни продукти от ТЕЦ. Тя търсеше и с удоволствие консултираше млади колеги с по-скромен опит.

Проф. Калинка Маркова четеше години наред курсовете по органична химия и органична геохимия на специалностите „География“ и „Геология“. Тя е обучила стотици студенти от Геолого-географския факултет, които ще я запомнят като компетентен и ерудиран преподавател.

Колегите й ще я запомнят като всеотдаен колега, сърдечен човек и добър приятел.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”