Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски” с дълбоко прискърбие съобщава, че на 27 юли 2020 г. ни напусна един от най-утвърдените и авторитетни български географи, колега и приятел проф. д-р Стефан Петров Карастоянов, дългогодишен преподавател в Геолого-географския факултет на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 30 юли 2020 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Ритуалната зала на Малашевските гробища.

Проф. Стефан Карастоянов е роден на 9 януари 1944 г. в гр. София. Следва специалност „География в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, като се дипломира през учебната 1969/70 година. Завършва и втора специалност „История. Академичната си кариера започва през 1973 г. като асистент в С фийския университет по икономическа и социална география на страните. След специализация в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов” защитава дисертация. През 1989 г. е избран за доцент, професор е от 1998 г.

През 1995 г. проф. д-р Стефан Карастоянов е избран за ръководител Катедра „Социално-икономическа география”. През 1999 г. след множество професионални усилия, публикации и научни дискусии проф. Карастоянов основава самостоятелна нова катедра „Регионална и политическа география” към Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Като дългогодишен ръководител на новообразуваното научно-преподавателско звено налага политическата география, геополитиката и геостратегията, както и геоикономиката в Университета, чието изучаване постепенно се възстановява след 1989 г.

Проф. Стефан Карастоянов е автор и съавтор на множество монографии, учебници, студии, статии, доклади в България и чужбина.

Научните изяви на проф. Карастоянов са насочени към теоретико-методологични проблеми на съвременната география (мястото на географията в системата на науките и структура съвременната географска наука); регионалната социално-икономическа география на страните; политическата география и геополитика. През последните години той активно работеше в областта на най-съвременното научно направление в регионалната и политическа география - политическата регионалистика.

Karastoyanov

Своеобразен връх в регионалната социално-икономическа география на страните за България проф. Карастоянов достига с трудовете си, посветени на нефто-газовата промишленост – включително и с публикации в авторитетното международно издание „Кой кой е в света на нефта и газа” и в специализираната информационна база на НАТО. В областта на регионалната и политическата география най-значимите трудове са „Политическа география, геополитика и геостратегия“ (1997),Доктрина за националната сигурност и външната политика“ (1994),Македония – етнографска характеристика“ (1994), „Политическата география и българския национален въпрос“ (1994), „Балканите политикогеографски анализ“ (2002), „Чечения – политикогеографска характеристика“ (2003), Косово – геополитически анализ“ (2007), „Регионална и политическа география на Балканските страни“ първа (2011) и втора (2018) част и други.

Научното творчество и активната учебно-преподавателска дейност на проф. Стефан Карастоянов са съпроводени от интензивна административно-организационна дейност: от 1993 г. до 1999 г. е декан на чуждестранните студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски”; през 1993-1999 г. и 2003-2007 г. е член на Академичния съвет, дългогодишен член на Факултетния съвет на Геолого-географския факултет; през 2003-2010 г. е главен редактор на Годишника на Софийския университет – книга География. В периода 2000 – 2003 г. е заместник-председател на Научната комисия по геолого-географски науки при Висшата атестационна комисия и член на Специализирания научен съвет по географски науки при ВАК.

През 2000 г. проф. Карастоянов е награден от международния биографичен център в Кеймбридж за научни постижения през ХХ в. През 2004 г. е награден с Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Загубихме един високо ерудиран и изявен университетски преподавател с авторитетно име в научното общество, познавач и задълбочен изследовател в областта на регионалната и политическа география, икономическата география, географията на страните, регионалното развитие и политика. Делото му има широк отзвук не само в попрището на обществените географски науки на академичната общност, но и сред широката българска общественост.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”