Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 06 май 2024 г. ни напусна проф. дхн Румяна Георгиева Джингова-Костадинова, дългогодишен преподавател и неуморим изследовател – професор по Аналитична химия на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Поклонението пред проф. Джингова ще се състои на 10 май 2024 г. в 13.00 ч. в ритуалната зала на Гробищен парк „Централни софийски гробища“.

Румяна Георгиева Джингова-Костадинова е родена на 20 април 1951 г. в гр. София. През 1975 г. завършва Химическия факултет (сега Факултет по химия и фармация) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „химик-радиохимик“. Научната ѝ кариера е трайно свързана с катедра „Аналитична химия“ на Факултета по химия и фармация. През 1982 г. придобива докторска степен по Аналитична химия. Работи последователно като химик, н.с. III ст., II ст. и I ст.. През 1991 г. се хабилитира като ст.н.с. II ст., а от 1996 г. е преназначена като доцент. През 2003 г. защитава дисертация за научна степен „Доктор на химическите науки“, а две години по-късно (2005 г.) е избрана за професор по аналитична химия. В периода 2007-2011 г. е ръководител на катедра „Аналитична химия“ и създадената през 2011 г. Лаборатория по следови анализ: ИСП техники и радиоаналитични методи.

Научните интереси на проф. Джингова включват развитие и приложение на инструменталните аналитични (INAA, XRF, ICP-OES, ICP-MS, LA-ICP-MS) и хроматографски методи за изследване на обекти от околната среда, археологични и биологични проби.

Проф. Джингова активно участваше в създаването на специалността „Ядрена химия“ във Факултета по химия и фармация при Софийския университет, която е въведена през 2006 г. с цел обучаване на ново поколение ядрени химици, и е нейн ръководител до 2017 г. Беше ръководител на магистърските програми „Радиохимия и радиоекология“, „Ядрена химия“ и „Археометрия“.

Проф. Джингова имаше богат преподавателски опит, свързан с научно-изследователските ѝ интереси и познания по „Ядрени методи за анализ“, „Радиоекология“, „Радиохимия и радиоекология“, „Радиоаналитични методи“, „Радиоаналитична химия“, „Аналитична химия“, „Инструментални методи за анализ“, „Химия на околната среда“, „Аналитична химия на околната среда“ и др..

Изследователските и творческите си умения, знания и опит споделяше с по-младите си колеги при търсене на нови подходи и приложение на рентгенови, масспектрални и хроматографски методи за изследване на неорганични и органични замърсители в обекти от околната среда, течни и твърди отпадъци и др.

Интердисциплинарните и актуални научни изследвания на проф. Джингова привличаха много дипломанти и докторанти. Под научното ѝ ръководство са защитени над 50 дипломни работи и 7 докторски дисертации, като всички нейни докторанти продължават да се занимават с научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на аналитичната и биоаналитичната химия, радиохимията и радиоекологията, археометрията и др.

Проф. Джингова е автор и съавтор в повече от 150 научни публикации. Забелязани са над 1300 цитата на нейните научни трудове.

Задълбочените знания и научно-изследователският ѝ опит са основание за нейното участие в редакционна колегия на списание Journal Nuclear Chemistry и като рецензент на публикации в редица международни научни списания като International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Analytica Chimica Acta, Environmental Pollution, Talanta, Pedosphere, Journal Environmental Radioactivity, Journal Radioanalytical and Nuclear Chemistry и др.

Проф. Джингова имаше разнообразно и ефективно международно сътрудничество. Била е стипендиант и гост-изследовател в едни от най-реномираните световни научни центрове и университети – Ядрения център в Юлих, Международния висш институт в Цитау, университетите в Саарланд, Саарбрюкен, Солун и др.

Професор Румяна Джингова беше водещ изследовател в ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) и изследовател в Национална Научна Инфраструктура INFRAMAT (Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие) и „Предотвратяване на разпространението на трудноразградими органични химикали в системата почва-утайка-вода за кръгова икономика“ (PROMISCES).

За цялостната си дейност професор Румяна Джингова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за високи постижения в преподавателската и научноизследователска дейност.

Със смъртта на проф. Румяна Джингова академичната общност на Софийския университет губи високо ценен учен, преподавател и достоен човек.

Поклон пред светлата й памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“