Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че след кратко боледуване почина проф. дхн Галин Петров Петров, дългогодишен преподавател във Факултета по химия и фармация.

Роден е 1938 год. в Шумен. Завършва химия в Химическия факултет на Софийския университет през 1961 год. Кариерата му като асистент във Факултета по химия и фармация започва през 1962, а професор става през 1996 г. От 1973 е доктор по химия, а от 1995 г. е доктор на химическите науки.

Ръководител е на катедрата по органична химия в Химическия факултет на Софийския университет (1989-1993 и от 1995-1999), създател и ръководител на специализацията “Агрохимия” в Химическия факултет на Софийския университет (1992), зам. декан (1979-1981) и декан (1987-1991) на Химическия факултет на Софийския университет, ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (2000-2002).

Чете лекции по органична химия, органичен анализ, токсикохимия, химия на елементоорганичните съединения, химия на пестицидите, екотоксикохимия (в Софийския, Шуменския и Благоевградския университети).

Научните му изследвания са върху синтези, структура и реактантност на метални комплекси с полифункционални СН-кисели органични съединения (органометална, фосфорна и хетерофункционална химия), над 120 научни публикации. Негови изследвания в областта на метални комплекси с карбанионни лиганди са признати за пионерни.

Ръководил е докторантурите на 8 докторанти и на дипломни работи на над 50 дипломанти.

Автор е на учебник по Органична химия за студентите от бакалавърските програми на Факултета по химия и фармация и Биологическия факултет, както и на други университети (1981, 1988, 1996, 2006 – Изд. на СУ София), Познавате ли отровите? (1984, 1997 – НИ София, 1987 в Токио – Япония), Химия органична (1996), Помагало по органична химия (1997 изд. БУ), Химия за IX и XII клас (1984, 1987, 1989, 1992, 2001 и 2004 год.), Четива, любопитни факти и задачи по химия (1987) и други.

Член е бил на редколегии на списания: Химия и индустрия (България 1988-1991), Мain Group Me­tal Chemistry (Белгия 1992-1996), Годишник на Софийския университет (химия) (1998-2009).

Член е на: Международната асоциация по теоретична органична химия (WАТОС, 1993), Федерацията на европейските химически дружества (работните групи по Органометална химия и по Химия на храните, 1994), Българското химическо дружество (1991), Съюза на учените в България (1968), Дружество на германските химици (2001).

Награждаван е с медали “1300 години България”, “100 години Софийски университет”, почетни медали с ленти на Шуменския и Софийския университети и вписване в Почетната книга на Софийския университет.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“