Начало / Новини / Новини и събития / Центърът по компетентност ‘Clean&Circle’ дискутира иновативни идеи и бизнес-ориентирани продукти и услуги

   
Центърът по компетентност ‘Clean&Circle’ дискутира иновативни идеи и бизнес-ориентирани продукти и услуги

Центърът по компетентност ‘Clean&Circle’ проведе втора научна среща с участието на всички партньори в проекта. Работната среща беше вътрешна за търсене на възможности за синергизъм между партньорите в развитието на научно-технологичните и проектни дейности като следващ етап в развитието на центъра.

Срещата беше структурирана в пет панела:

Панел 1: Създаване и обработка на научнообосновани бази данни: средства, методи и технологии за контрол;

Панел 2: Апарати и методи– представяне на възможностите на лабораториите;

Панел 3: Биотехнологии: води, утайки, отпадъци;

Панел 4: Химико-физични технологии: води, утайки, отпадъци;

Панел 5: Мащабиране и синергизъм: поглед извън лабораториите.

Представените презентации показаха, че в екипа има значим инструментален и експертен ресурс . Бяха очертани възможностите за взаимодействие между екипите на отделните партньори, чрез което да се постигне по-продуктивен и конкурентен резултат с висок потенциал за приложение в практиката в полза на кръговата икономика и чистите технологии.

Предстои реализиране на идеите за създаване на бизнес-ориентирани продукти и услуги: иновативни методи за оценка на води, седименти и отпадъци; биотехнологии, специализирани обучения за бизнеса и браншови експерти и др. Ще бъдат създадени работни групи и ще се работи за иновативен бизнес-план, съобразен с постигнатото в Центъра по компетентност. Бъдещите научни разработки ще се насочат към съвместни научно-изследователски проекти на европейско ниво, в които бизнесът има пряко участие.

Част от резултатите от срещата бяха представени непосредствено след нея пред бизнеса и специалистите в бранша от проф. дбн Яна Топалова в рамките на конференцията за кръгова икономика „От 0 % отпадък до 100 % енергия. Решения за бъдещето“, организирана от асоциирания партньор на Центъра „Софийска вода“ АД, част от Веолия.

Проф. Яна Топалова разказа за успешното сътрудничество между науката и бизнеса и за решенията, които ефективно се прилагат в практиката.

Гл. ас. д-р Елица Павлова – гл. ас д-р, изследовател в Центъра по компетентност ‘Clean&Circle’ от Физическия факултет на Софийския университет, представи напълно нов за България индикатор и индикаторна технология за контрол и оценка на замърсяването на водите на принципа на луминисценцията. Апаратурата и работата на изследователите е осигурена чрез средствата по проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Презентациите на представителите на Софийска вода, част от Veolia, на участници от бизнеса и победители от Innovation Starter Accelerator, бяха вдъхновение и уверение, че само чрез съвместни действия можем да постигнем по-устойчиво бъдеще за наследниците на тази планета. Центърът по компетентност Clean&Circle има потенциал да играе водеща роля на хъб за иновации, експертно квалифициране, технологичен трансфер и предприемачество в полза на високо ефективната ресурсна и енергийна нисковъглеродна икономика.

Повече за Центъра по компетентност ‘Clean&Circle’

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност

Водеща организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски“

Партньори: УАСГ, Лесотехнически университет, Университет „Професор д-р Асен Златаров" – Бургас, Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, Фондация „Клийнтех България".

Асоциирани партньори: Столична община, Столично предприятие за третиране на отпадъци, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ – ЕООД, Енергийна Агенция – Пловдив, Университет на Модена, Италия.

Бюджет на проекта:

Обща стойност: 23 667 925,86 лв.

Европейски структурни и инвестиционни фондове: 20 117 736.97 лв.

Национално съфинансиране: 3 550 188.89 лв.

Срок за изпълнение: 30 март 2018 – 30 ноември 2023

Цел на проекта:

Изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци www.clean-circle.eu

3_reference