Начало / Новини / Новини и събития / Академичният съвет избра заместник-ректорите на Софийския университет

   
Академичният съвет избра заместник-ректорите на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 20 декември 2023 г., бяха избрани заместник-ректорите на Алма матер.

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев предложи и Академичният съвет одобри структура на Ректорския съвет, в която влизат заместник-ректори по научно-изследователска и научна проектна дейност; учебна дейност – ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“; стопанско управление и финанси; администрация и информационни дейности; академичен състав, акредитация и рейтинги; кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса и международна дейност.

След тайно гласуване Академичният съвет избра чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов за заместник-ректор по научно-изследователска и научна проектна дейност; проф. д-р Мадлен Данова за заместник-ректор по учебна дейност ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“; доц. д-р Атанас Симеонов за заместник-ректор стопанско управление и финанси; доц. д-р Първан Първанов за заместник-ректор администрация и информационни дейности; проф. д-р Стоян Шишков за заместник-ректор академичен състав, акредитация и рейтинги; проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова за заместник-ректор кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса и проф. д-р Ренета Божанкова за заместник-ректор международна дейност.

1-1

Чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов - заместник-ректор научноизследователска и научна проектна дейност

Завършва Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1984 г. и през същата година след конкурс е назначен за асистент по неорганична химия. През 1988 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. През 1994 г. е избран за доцент, а от 2005 г. е професор в Катедра „Приложна неорганична химия“. През 2004 г. защитава дисертация за доктор на химическите науки. Член-кореспондент е на Българската академия на науките от 2012 г.

Заместник-декан на Химическия факултет (1999-2002 г.) и декан на Факултета по химия и фармация в периода 2008-2015 г. и от 2019 г. до 2023 г. От 1999 до 2007 г. и от 2011 до 2019 г. е ръководител на катедра „Приложна неорганична химия“.

Научните интереси на проф. дхн Тони Спасов са в областта на физикохимичното материалознание. Съавтор е на повече от 190 публикации в научни списания, които са цитирани повече от 2400 пъти. Има богат преподавателски опит. Води лекционни курсове по материалознание, наноматериали и нанотехнологии, химия на твърдото състояние, приложна неорганична химия, приложна електрохимия в различни бакалавърски и магистърски специалности на Факултета по химия и фармация. Ръководител е на магистърска програма „Функционални материали“ и докторска програма „Химия на твърдото състояние“. Бил е научен ръководител на множество успешно защитени бакалавърски тези, магистърски дипломни работи (>45) и докторски дисертации (16).

В периода 1997 – 1999 г. проф. Спасов е гостуващ учен със стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“ в университета в град Дортмунд, Германия. Бил е също многократно на дългосрочни специализации и гост-професор в редица научни центрове и университети: в Германия (1990-1991, 2004, 2010 г.), Автономния университет на Барселона (2001-2002 г.), Университет на Лавбороу, Англия (1995), Централния университет в Мичиган, САЩ (2005), Университета в Бохум, Германия (2010), Университета в Мелбърн, Австралия (2015). Изнесъл е повече от 80 доклада (вкл. поканени) на международни конференции.

Чл.-кор. проф. Тони Спасов е ръководител на кампус „Лозенец“ - един от трите лабораторни комплекса на Националния център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“, в който Софийският университет е партньор.

Ръководител е на три международни и няколко национални проекти.

Проф. д-р Мадлен Данова - заместник-ректор учебна дейност ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“

Завършила е специалност „Английска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1986 г. като магистър, след което завършва магистърската програма „Общество и политика“ на Централноевропейския университет, Прага през 1993 г. По време на следването си в Софийския университет завършва и специализацията „История и теория на културата“ към Историческия факултет. През 1987 г. започва работа като асистент по английски език в катедра „Западни езици“ на Факултета по класически и нови филологии, а през 1996 г. е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Англицистика и американистика“, където започва работа през същата година. През 2011 г. е избрана за професор по американска литература към Катедра „Англицистика и американистика“, чийто ръководител е от септември 2023 г.

От 2015 г. до 2023 г. е декан на Факултета по класически и нови филологии. В периода 2007-2011 г. е заместник-декан по учебната дейност на ФКНФ.

Участвала е в създаването и ръководството на шест действащи интердисциплинарни бакалавърски специалности: „Европейски съюз и европейска интеграция“, „Биология и английски език“, „Химия и английски език“, „География и английски език“, „История и чужд език“ и „Африканистика“, както и на шест интердисциплинарни и международни магистърски програми, пет от които действащи: „Американистика и трансатлантически отношения“, „Комуникация: език, литература, масмедии“, „Културни връзки и геополитика на ЕС“, „Европа и Азия: културна дипломация и геополитика на ЕС“ (съвместно с КазНУ, Алмати, Казахстан), „Чужд език (английски), литература, масмедии“ (съвместно с Държавния университет в Бухара, Узбекистан), „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“ (съвместно с ЮЗ, ШУ и Университета в гр. Търнава, Словакия).

Създател е на Докторантското училище на Факултета по класически и нови филологии и е ръководител на пет редовни докторанти по американска литература, четирима от които са университетски преподаватели.

Преподавала е по един семестър в Щатския университет на Ню Йорк, Олбъни и Евразийския университет, Астана, Казахстан, участвала е в преподавателски мобилности по програма „Еразъм+“ в университети в Дъблин (Ирландия), Джакарта (Индонезия), Дакар (Сенегал), Ресифе (Бразилия), Кабо Верде, Мавриций и др.

Участвала е като член и ръководител в редица национални и международни научни проекти, посветени на американската, канадската и българската литератури, въпросите на етническите взаимодействия, национализма, културната идентичност, джендър изследванията, превода, ролята на масмедиите, междукултурната комуникация, чуждоезиковото и продължаващото обучение и ролята на съвременните технологии в образованието.

Публикувала е многобройни статии в тези области, както и две монографии: „Национализъм, модернизъм, идентичност: сравнително изследване на две литературни фамилии: Джеймс и Славейкови“ (2000) и The Jamesiad: The Postmodern Lives of Henry James (2011).

Автор е и на системата за 12 клас на училищата с разширено изучаване на английски език English through Literature (2003), както и съавтор на системата за 11 и 12 клас на училищата с разширено изучаване на английски език LitUps! Essentials of British and American Literature for the 11th and 12th Grades (2013-2014, преработено изд. 2020), която беше отличена с бронзов медал на Франкфуртския панаир на книгата.

Доц. д-р Атанас Симеонов - заместник-ректор стопанско управление и финанси

Преподавател по финансово и данъчно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър е по право от 1997 г., доктор по право - от 2007 г., а от 2014 г. доцент.

Автор на множество публикации в областта на финансовото и данъчното право.

Тясна специализация в областта на митническото право и свободното движение на стоки.

Титуляр и създател на лекционни курсове по основи на финансовото право, митническо право, правен режим на международните организации и правен режим на международните икономически организации.

Участник и ръководител в национални и международни проекти.

Преподавател по митническо право на ЕС и митническо право на Република България в „Институт за следдипломна квалификация“ при УНСС – София, Център по икономика и управление. Лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към Висшия адвокатски съвет на Република България.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Лектор на множество семинари и обучения, проведени от Върховния административен съд, Агенция „Митници“, Асоциация на прокурорите в България, Държавна агенция „Национална сигурност“ и др.

Специализирал е в управление на договори за строителство и инженеринг (използване на договорни условия – FIDIC) и практически договори за управление Жълта и Червена книга FIDIC). Юридически консултант на изпълнителя и правен контрол върху изпълнението по договори за построяването на вериги магазини. Консултант по проекти за изпълнение на жилищни сгради, както и множество обществени поръчки по Закона за обществените поръчки със средства от Европейския съюз.

Участник в изработването на редица нормативни и подзаконови нормативни актове.

Доц. д-р Първан Първанов - заместник-ректор администрация и информационни дейности

Завършва Факултета по математика и информатика на Софийския университет със специализация „Числени методи“ през 1992 г. От 1993 до 1997 година е аспирант в катедра „Числени методи и алгоритми“ на Факултета. През 2000 г. защитава дисертация на тема: “Оценки на грешката на запазващи формата приближения”.

От 1996 до 2000 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в катедра Висша математика“ на ВТУ „Тодор Каблешков“. От 2000 до 2001 г. е главен асистент в катедра „Висша математика“ на УАСГ. От 2001 до 2011 г. е главен асистент в катедра “Математически анализ” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. През 2011 г. е избран за доцент в същата катедра.

От септември 2023 г. е заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав. От 2017 до 2023 г. е декан на Факултета по математика и информатика, в периода 2013-2015 г. е заместник-декан по учебната дейност за ОКС „бакалавър“ на ФМИ.

Научните му интереси са в областите на теория на функциите, теория на апроксимациите, линейни положителни оператори, апроксимации с ограничения и теглови апроксимации. Чете лекции по диференциално и интегрално смятане, анализ на функция на една променлива и др. в бакалавърски програми на Софийския университет.

Ръководител на отбори на Факултета по математика и информатика на всички национални студентски олимпиади по математика и на международни състезания от 2002 г. Академичен наставник на сп.”Информатика”.

Ръководител на проекти към Фонда за научни изследвания на Софийския университет от 2010 г.

Автор е на 17 научни публикации.

Проф. д-р Стоян Шишков - заместник-ректор академичен състав, акредитация и рейтинги

Дипломира се през 1985 г. в Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски" със специалност “Молекулярна и функционална биология”. За кратко работи като биолог-специалист в катедра “Зоология”. От 1986 г. до 1989 г. е редовен докторант в секция “Биология на вируси и фаги” на Института по микробиология на БАН. През 1991 г. защитава дисертационен труд „Ефект на ациклогуанозин в комбинация с други нуклеозидни аналози върху херпес-вирусната репродукция“. До 1991 г. е биолог-специалист в Института по микробиология на БАН.

От 1991 г. последователно е старши асистент, главен асистент (1996 г.), доцент (2010 г.) и професор по вирусология (2018 г.) в Биологическия факултет.

Ръководител на четирима защитили докторанти и 17 дипломанти.

Научната му работа е отразена в над 70 научни публикации, 2 патента за антивирусни вещества и едно заявление за патент. Цитиран е над 500 пъти. h=12 (Scopus). Участвал е в над 120 международни и национални научни форуми.

През 1996 г. специализира в Института по микробиология на Университета в Падова, Италия.

Ръководил е проект, финансиран от МОН, и 21 проекта към Софийския университет. Участник е в 5 международни проекта и 16 проекта, финансирани от МОН.

От 2016 досега е декан на Биологическия факултет. В периода 2012-2016 г. е заместник-декан по учебната дейност ОКС “Бакалавър” на Биологическия факултет. От 2006 г. е ръководител на лаборатория „Вирусология“ и на магистърска програма „Вирусология“. Член на Научния съвет на Института по микробиология на БАН (2017-2023 г.).

Член на Общото събрание на Софийския университет от 1993 г., на Академичния съвет (от 2014 г. досега) и на Факултетния съвет на Биологическия факултет (от 2004 г. досега). Председател на КТ “Подкрепа“ в Софийския университет в периода 2007 - 2013 г.

Член на Съюза на учените в България.

Проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова - заместник-ректор кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса

Професор по икономика и управление по отрасли в Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски (2016 г.), доктор на икономическите науки (2016 г.) и доктор по маркетинг (2003 г.). Изследовател (R4) в проекти в Софийския университет.

Професионалните й компетенции и научни интереси са в областта на висшето образование и секторната икономика и по-конкретно в областта на туризма и приложение на дигитални инструменти.

Има над 120 публикации в страната и чужбина. Ръководи и участва в над 20 научно-изследователски и научно-приложни проекти с различни заинтересовани страни. Има принос за изграждане на партньорски мрежи за сътрудничество и ефективна работа между висшето образование и бизнеса, като поддържа контакти и диалог с ключови партньори.

Гост-лектор в университети в Португалия, Финландия, Великобритания, Кипър, Хърватия и други.

Ръководител е на девет успешно защитили докторанти и подпомага по-нататъшното им кариерно развитие Подкрепя работата на кариерния център на Стопанския факултет и участва активно като ментор по програма EURAXESS на млади учени и докторанти.

Предоставя експертни становища при разработването на таксономията на ESCO (European Skills, Competencies and Occupation) към Генерална дирекция на Европейската комисия за заетост, социални въпроси и приобщаване (2015-2018). Има опит като ръководител на експертни групи по акредитация към Националната агенция по оценяване и акредитация (2009 и понастоящем), председател на Постоянната комисия по Обществени науки на Фонд научни изследвания (2021-2023 г.), външен оценител по програма COST на Европейския съюз и „Еразъм+“ .

Има опит в оценка и управление на качеството на учебния процес.

Директор на магистърската програма „Дигитален мениджмънт в туризма“ в Стопанския факултет.

Проф. д-р Ренета Божанкова - заместник-ректор международна дейност

През 1986 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър филолог по руски език и литература с втора специалност английски език. През 1995 г. получава образователна и научна степен „доктор”.

В периода 1987-1992 г. е асистент, от 1992 до 1995 г. – старши асистент, от 1995 до 2002 г. – главен асистент, от 2002 до 2014 г. – доцент и от 2014 г. – професор във Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

Областите на преподавателска работа и научни изследвания са сравнително литературознание, славистика, руска литература, теория и история на литературата, интернет изследвания и дигитална литература, електронно обучение и методика на чуждоезиковото обучение, дигитална хуманитаристика.

Автор е на три монографии, участва в авторски колективи за учебници и учебни помагала в средното и висшето образование и речници. Автор е на повече от 130 статии и студии в научни списания и научни сборници.

В периода 2003-2007 г. е заместник-декан по международната и научната дейност, от 2007 до 2011 г. - заместник-декан по международната, проектната и информационната дейност на Факултета по славянски филологии. Координатор по програма „Еразъм” на Факултета по славянски филологии от 2003 до 2015 г.

В периода 2009-2012 г. е университетски координатор за електронно и дистанционно обучение. От 2011 до 2015 г. и от 2020 г. до момента е ръководител на Катедрата по руска литература във Факултета по славянски филологии. От 2014 до 2015 г. е заместник-директор на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет. В периода 2015-2019 г. е заместник-ректор по учебната дейност за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Основни специализации в чужбина: 2007 г. – Уодъм колидж и Оксфордски институт за Интернет (Oxford Internet Institute), Оксфордски университет, Великобритания (Международни образователни програми – „Институт Отворено общество“); 2012 г. – Център за дигитални изследвания в хуманитаристиката (изследовател) и Департамент по славистика (гост-преподавател), Университет в Канзас, САЩ (University of Kansas) - (Програма за академичен обмен Фулбрайт).

От 2007 до 2015 г. и от 2023 е член на експертни групи в процедури по акредитация на висши училища към НАОА; в периода след 2003 г. – член на университетски комисии за институционална и програмна акредитация. От 2007 до 2016 г. е експерт към Националната комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища – МОН, НАЦИД.

След заседанието на Академичния съвет новоизбраните заместник-ректори на Софийския университет се срещнаха с предшествениците си и ректора проф. д-р Георги Вълчев.