Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Румен Цветанов Цеков, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на проф. д-р Румен Цветанов Цеков на тема: „Класическо и квантово Брауново движение” по професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия).

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Димитров Тончев

 

Покана

Автореферат BG ENG

Рецензии:

  • чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов BG ENG
  • проф. дхн Венелин Георгиев Енчев BG ENG
  • проф. д-р Аля Витали Таджер BG ENG

Становища:

  • проф. дхн Борис Симеонов Гълъбов BG ENG
  • проф. дхн Иван Панайотов Иванов BG ENG
  • проф. дхн Борян Пенков Радоев BG ENG
  • доц. д-р Веселин Димитров Тончев BG ENG

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107