Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, Философски факултет за нуждите на ФНОИ

зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на психологическите науки" на проф. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева на тема „ЛИЧНОСТНИ ПРЕДИКТОРИ НА ПРЕЖИВЯВАНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ“ по професионално направление 3.2. Психология (Обща психология - Обща и възрастова психология).

Председател на журито: проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: