Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Александра Андреева Соскова , Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе в ZOOM

https://zoom.us/j/98761461092?pwd=eEsxSzQ4QWE0eVRMNHVkWTlYWlcxZz09

Защита на докторска дисертация на проф. д-р Александра Андреева Соскова на тема „Ефективна теория на моделите. Скок на структура. Кодиране и декодиране“ за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика /Математическа логика/.

Председател на научното жури: проф. д-р Тинко Величков Тинчев, СУ "Св.Климент Охридски".Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

Становища от:Документи на английски език

Автореферат

Рецензии:

Становища от: